Yükleniyor...

Parti Tüzüğü

 • Teşkilat İç Yönetmeliği

  • Birinci Kısım - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

   • Amaç
    Madde 1

    Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve AK PARTİ Tüzüğü hükümleri uyarınca; Partiye üye olma şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, organlarda meydana gelebilecek boşalmalar ve boşalmaların tamamlanması, organlara işten el çektirilmesi, kademe ve yan kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri ile belediye ve il genel meclisleri Parti gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

   • Kapsam
    Madde 2

    Bu Yönetmelik, Partinin tüm teşkilat kademe ve organlarını kapsar.

   • Hukuki Dayanak
    Madde 3

    Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 7. ve 160. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   • Tanımlamalar ve Kısaltmalar
    Madde 4

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Parti: Adalet ve Kalkınma Partisini, Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İç Yönetmeliğini, MYK: Merkez Yürütme Kurulunu, MKYK: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, YSK: Yüksek Seçim Kurulunu, STK: Sivil Toplum Kuruluşunu, Teşkilat: Partinin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları, sandık yönetim kurulları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il genel meclisi ve belediye meclisi Parti gruplarından ve Tüzükte kurulması öngörülen kadın ve gençlik kollarıyla yabancı ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerden oluşan bütünü, Teşkilat Kademesi: Partinin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurullarını, Ana Kademe Teşkilatı: Mülki ve idari taksimata göre kurulu ana teşkilat kademesini, Yan Kuruluş: Kadın ve Gençlik kollarından her birini, Yan Kuruluş Teşkilat Kademesi: Mülki ve idari taksimata göre kurulu yan kuruluş teşkilat kademesini, Sandık Yönetim Kurulu: Partinin sandık ölçeğinde çalışmalar yapmak üzere oluşturduğu kurulları, Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, e-teşkilat programı: Partinin üyeleri ile organ, kurul ve birimlerinde görev alanların ve Parti çalışmaları açısından gerekli bilgilerin işlendiği, Genel Merkezce uygulamaya konulmuş elektronik veri tabanını ifade eder. Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için Tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.

  • İkinci Kısım - Üyelik

   • Birinci Bölüm - Üyelik Şartları ve Üyelik İşlemleri (2820 SPK md. 11, 12 ve Tüzük md. 6-15)

    • Üyelikte Amaç
     Madde 5

     Üyelikte temel amaç; Partinin Tüzük, Program ve ilkelerini benimseyen ve yasal bir kısıtlılığı olmayan herkesin AK Parti’nin hizmet üretimine katılım ve katkısını sağlamaktır.

    • Üyelik Şartları Tüzük md. 6
     Madde 6

     Siyasi Partiler Kanunu ile diğer kanunlara göre Parti üyesi olmaya engel bir durumu olmayan; a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, b. On sekiz yaşını doldurmuş, c. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip, d. Halen başka bir partide üye olmayan, e. Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübesi oranında Parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde ifade eden, f. Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, g. Disiplin nedeniyle daha önce Partiden kesin ihraç edilmemiş, h. Parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren herkes Parti üyesi olabilir.

    • Üyelik Başvurusu Tüzük md. 7
     Madde 7

     Üyelik başvurusu aşağıdaki şekilde yapılır: a. Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığına üyeliğe giriş beyannamesi vermek suretiyle başvurur. Beyanname, iki nüsha olarak düzenlenir. İstek hâlinde, başvurana alındı belgesi verilir. b. İnternet aracılığıyla üyelik başvurusu yapılabilir. Bu yöntemle başvuru yapılması hâlinde, elektronik imzalı başvuru incelenerek işleme alınır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Elektronik imza taşımayan başvurularda ise ilgili ilçe teşkilatınca başvuruda bulunanın imzası alındıktan sonra işlem yapılır. c. Doğrudan Genel Merkeze, il veya belde başkanlıklarına yapılan üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet ettiği ilçe başkanlığına gönderilir.

    • Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşların Üyeliği (Tüzük md. 10)
     Madde 8

     Yurtdışında oturan vatandaşların üyeliği aşağıdaki şekilde yapılır: a. Yurtdışında oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üyelik başvurularını, varsa bulundukları yerdeki Parti temsilciliği aracılığı ile veya İnternet üzerinden yapabilecekleri gibi Türkiye’de ikamet ettikleri ilçe başkanlığına üye giriş beyannamesi vermek veya göndermek suretiyle de yapabilirler. b. Temsilciliklere yapılan başvurular Genel Merkez aracılığıyla ilgili ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe teşkilatı, başvuranla görüşüp teyit aldıktan sonra işlem yapar. c. Başvurularda, ilgilinin yurtdışında oturduğu yer ile Türkiye’ye geldiğinde ikamet ettiği yerin açık adresi belirtilir.

    • Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması (Tüzük md. 8)
     Madde 9

     Üyelik başvuruları aşağıdaki şekilde karara bağlanır: a. Üyelik başvurularını karara bağlama yetkisi, Tüzüğün 9. ve 11. maddeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, yalnızca başvuruda bulunanın ikametinin bulunduğu ilçe yönetim kurulunundur. b. İlçe yönetim kurulu, 30 gün içinde üyelik başvurusunu karara bağlar. Ancak, süresi içinde karara bağlanmayan başvurular hükümsüz hâle gelmez. 30 gün geçmiş olsa bile üyelik başvurularının karara bağlanması zorunludur.

    • Üyelik Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz Hakkı (Tüzük md. 8/2)
     Madde 10

     Üyelik talebinin reddine ilişkin karar, üyelik talebinde bulunan Teşkilat İç Yönetmeliği nın beyannamesindeki adresine gönderilir. Üyelik başvurusunun reddine ilişkin karara karşı ilgili kişi, 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu, itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

    • İlçe Yönetim Kurulu Dışında Alınan Üyelik Kararları Genel ve Yerel Seçimlerde Parti Listesinden Bir Göreve Seçilmiş Olanların Üyeliği
     Madde 11

     Yerel ve genel seçimlerde Parti listesinden bir göreve seçilmiş olanların üyeliği aşağıdaki şekilde olur: a. Genel ve yerel seçimlerde, Partiye üye olmadığı halde Parti listesinden TBMM üyeliği, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilmiş olanlar, ayrıca bir karara gerek olmaksızın Parti üyeliliğine alınmış sayılırlar. b. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları, Genel Merkezce tamamlandıktan sonra giriş beyannamesinin bir sureti, milletvekilinin ikametinin bulunduğu ilçe teşkilatına gönderilmesiyle üyelik kaydı yapılmış olur. Diğerleri ise, seçim sonuçlarının ilanından sonra on gün içinde üyelik kaydı için gereken evrakları ilçe teşkilatına vererek kayıt işlemlerini yaptırırlar.

    • Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/2 ve md.11)
     Madde 12

     Genel Merkez üye kayıt yetkisini aşağıdaki şekilde kullanır: a. Daha önce veya hâlen TBMM üyesi olarak görev yapanların, b. Kanunen zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa eden, Partinin Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Merkez zorunlu ve ihtiyari organ ve kurullarının başkan ve üyeliği, milletvekilliği, il başkanlığı, büyükşehir ve il belediye başkanlığı görevlerinde bulunmuş olanların, c. Başka bir partide büyükşehir ve il belediye başkanlığı yapanlar ile daha önce bu görevlerde bulunmuş olanların, d. Başka bir siyasi partinin ihtiyari veya zorunlu merkez organları üyeliği ile il başkanlığı görevinde bulunmuş olanların, e. Partiye alınmalarında yarar görülen kişilerin Parti üyeliğine kabulü Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile Partiye alınan kişilerin, milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç, Parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, 30 gün içinde itiraz ve görüşlerini gerekçeli olarak MKYK’ya bildirebilirler. MKYK‘nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

    • İl Başkanlıklarının Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/1)
     Madde 13

     Memuriyete girme gibi kanuni zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa etmiş olanların üyelik başvurusu, ikamet ettiği ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak il yönetim kurulunca 30 gün içerisinde karara bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Bu karara karşı 30 gün içinde MYK’ya itiraz edilebilir. MYK’nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.

    • Geçersiz Üye Kayıtları (Tüzük md. 8/3 ve 8/5)
     Madde 14

     2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/b maddesi, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan üye kayıtları geçersizdir. Bu kayıtlar, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca e-teşkilat programından çıkarılır ve ilgili il ve ilçe başkanlığına bildirilerek üye hakkında işlem yapılması sağlanır.

    • Üye Kimlik Belgesi (Tüzük md. 12)
     Madde 15

     İlçe başkanlığınca, üyelik işlemleri tamamlanmış üyelere, şekli ve içeriği Genel Merkezce belirlenmiş üye kimlik belgesi verilir. Üye kimlik belgesi, Parti üyeliğini ispat dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Üye kimlik belgesinin kaybı hâlinde, üye, durumu yazılı olarak ilçe başkanlığına bildirir ve yeni kimlik belgesi isteyebilir.

    • Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü (Tüzük md. 11)
     Madde 16

     Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak Genel Merkez e teşkilat programı üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. Bu kayıtların Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca onaylı suretleri üye kayıt defteri özeti yerine geçer. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel Merkez kayıtları esas alınır.

    • Üyelik İşlemlerinin Bildirimi
     Madde 17

     İlçe başkanlıkları, üyelerin üyelik durumundaki değişiklikleri ve yeni üyelere ait listeleri, e-teşkilat programı üzerinden Genel Merkezin belirlediği süre içinde il başkanlığına ve Genel Merkeze gönderirler.

   • İkinci Bölüm - Yan Kuruluşlara Üyelik

    • Kadın Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 1)
     Madde 18

     Parti üyeliğini kazanmış her kadın, kadın kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca kadın kolu üyeliğini kazanmış olur.

    • Gençlik Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 2)
     Madde 19

     Parti üyeliğini kazanmış ve 29 yaşından büyük olmayan her üye, gençlik kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca gençlik kolu üyeliğini kazanmış olur.

    • Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğinin Sona Ermesi (Tüzük md. 83.3/3 ve 83.3/4)
     Madde 20

     Parti üyeliği sona eren kişinin kadın ve gençlik kolu üyeliği de sona erer. Gençlik koluna kayıtlı üye 29 yaşını doldurunca gençlik kolu üyeliği sona erer. Ancak, 29 yaşını doldurmadan önce gençlik kolu kademe organlarında görev almış olanların görevleri dönem sonuna kadar devam eder.

   • Üçüncü Bölüm - Üyeliğin Sona Ermesi (Tüzük md.13)

    • Üyeliğin Sona Erme Sebepleri (Tüzük md. 11)
     Madde 21

     Parti üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla; a. Ölüm, b. İstifa, c. Başka bir partiye üye olmak, üye olmasa bile başka bir partide görev almak veya o parti listesinden bir göreve seçilmek için aday adayı veya aday olmak, d. Disiplin kurulu kararı ile Partiden kesin ihraç edilmiş olmak hallerinden birisi ile üyelik sona ermiş olur. Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için, istifanın; noter aracılığıyla veya yazılı beyan ile şahsen yapılmış olması gerekir. Yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın kişiye ait olduğunun tespiti yapılır. Yukarıda yazılı hallerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin üyeliğinin son bulduğu ilçe yönetim kurulu tarafından başkaca bir işlem yapılmadan sadece tespit kararı alınır ve sonuç üye kayıt defterine ve e-teşkilat programına işlendikten sonra yapılan işlemler il başkanlığına ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir. Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, Kanuna göre Parti üyesi olmaya engel durumunu gösteren belgeler belirtilmek suretiyle ilçe yönetim kurulu kararıyla silinir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir.

    • Üyeliğin Silinmesine Karşı İtiraz (Tüzük md. 13.5/2)
     Madde 22

     İlçe başkanlığı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı, ölüm ve istifa etme hâlleri dışında, başka nedenlerle üyelik kaydı silinenlere durumu bildirir tebligat yapar. İlgili kişi, bu karara karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz Teşkilat İç Yönetmeliği 91 edebilir. İl yönetim kurulunun ret kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna itirazda bulunabilir. MYK’nın vereceği karar, Parti içi işlemler bakımından kesindir.

   • Dördüncü Bölüm - Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md.14)

    • Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md. 14)
     Madde 23

     Üyelerin hak ve yükümlülükleri: a. Her üye, Parti ile ilgili her türlü göreve aday olabilir veya aday gösterilebilir. b. Üyeler, Parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olarak, Parti Tüzüğü ile Parti Programı ve yönetmelikleri ve yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ile Anayasa ve kanunların buyurucu kuralları çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar. c. Parti üyesi, Partinin tüzel kişiliği ile onur ve itibarını zedeleyecek söz, hareket ve davranışlardan kaçınır. d. Parti üyesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumu oluşturan her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle ve kararlı olarak gücü ve becerisi nispetinde ifa eder. e. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder.

    • Giriş ve Üyelik Aidatı (2820 SPK md. 62 ve Tüzük md. 134.1)
     Madde 24

     Parti üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 TL, en fazla 5.000 TL; üyelik aidatı olarak ise aylık en az 1 TL en fazla 1.000 TL alınır. Giriş aidatı, üyeliğe girişte bir kez, üyelik aidatı ise aylık veya yıllık olarak alınır. Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanunî sınırlar içinde olmak kaydıyla her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK yetkilidir.

    • Aidat Ödememe Halinde Yapılacak İşlem (Tüzük md. 134.1/4)
     Madde 25

     Üyeye, aidat borcu nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları verilemez. Ancak aksi Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadıkça bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere kesintisiz olarak aidat ödemeyen üyeler, delegelik dâhil parti içi organlara aday olamaz veya aday gösterilemezler.

   • Merkez Yürütme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ile Kurul Üyesi Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönerge

    • Amaç
     Madde 1

     Genel Başkan yardımcılarının bakacakları iş ve faaliyet alanlarını belirlemek suretiyle çalışmaların düzenli, verimli, süratli, etkin ve ekonomik olmasını sağlamaktır.

    • Hukuki Dayanak
     Madde 2

     Bu Yönerge, Tüzüğümüzün 77.4, 79/son, 80 ve 82.1 maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

    • MYK’nun çalışma Usul ve Esasları.
     Madde 3

     Merkez Yürütme Kurulumuz, Tüzükte yer alan kurallara ve bugüne kadar yerleşik uygulamalarına göre çalışmalarını sürdürecektir.

    • Genel Başkan Yardımcılarımızın Görev ve Yetkileri
     Madde 4

     Yetkili kurul veya makamca başka şekilde görevlendirme yapılmamış ise, aşağıda yazılı çerçevede çalışmalarını sürdürürler. 4.1) Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı)Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı; Parti tüzüğünde ve Programında belirlenen ilkeler çerçevesinde Partinin siyasi ve hukuki görüşünü geliştirmek ve yaymak, temel haklar ve özgürlükler alanlarında araştırmalar yapmak ve dokümanlar oluşturmak, TBMM Parti Grubu, hükümet ve diğer siyasi partiler ile ilişkilerini koordine etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partinin tanımlanan siyasi kimliğini açıklamak, geliştirmek ve kamuoyuna anlatmak, b. Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, politik söylem geliştirmek ve yaymak, bu amaçla toplantı ve etkinlikler düzenlemek, c. Parti politikalarının oluşturulması sürecinde bilimsel araştırma ve anketlere dayalı strateji çalışmalarına destek vermek, d. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek, e. Parti sözcüleri ve milletvekillerinin siyasi ve hukuki konularda yapacakları veya katılacakları toplantıları koordine etmek, açıklama ve beyanlarının Parti kimliğine ve söylemine uygunluğu konusunda koordinasyon sağlamak, f. İç ve dış siyasi gelişmeleri yakından takip etmek, sıcak Teşkilat İç Yönetmeliği 157 gelişmelerle ilgili Parti görüşü oluşturmak, kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar geliştirmek ve Partinin ilgili tüm birimlerini bu konularda bilgilendirmek, g. TBMM gündemini takip etmek, Genel Merkez ile Grup ilişkilerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli zemini oluşturmak, h. Siyasi partilerle diyalog kurmak, Partinin hükümet ile ilişkilerini koordine etmek, i. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak her tür toplantıyı düzenlemek ve koordine etmek, j. Seçim zamanı topluma deklare edilecek ‘seçim beyannamesi’ taslağını ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve yetkili kurula sunmak, k. Parti politikalarına uygunluğunu gözetmek amacıyla kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlık çalışmalarından itibaren kanunlaşma süreçlerini takip etmek, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.2) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı) Teşkilat başkanlığı, Partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kolları dahil, il, ilçe, belde, mahalle ve köy düzeyinde teşkilatlanmalarını sağlamak, tüm teşkilat kademelerinin uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde çalışmaları için gerekli koordinasyon ve kontrolü ifa etmek, üye kayıtlarını takip etmek, kongrelerin zamanında yapılması için gerekli planlamayı yapmak, Tüzüğün yetkili kıldığı organların kararları doğrultusunda kongrelerin icrasını sağlamak, teşkilatların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Yan kuruluşlar dahil her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını koordine ve kontrol etmek, b. Partimiz teşkilat organlarının uyum içinde ve üretken olacak şekilde çalışma sürekliliğini sağlamak, c. Partimiz organlarında görev alacak olanların, yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyal statü bakımından temsili sağlayacak özellikte olasını takip ve koordine etmek, d. Partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, temel kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, e. Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak, teşkilat ve yerel yönetimde görev yapmakta olan teşkilat mensuplarının, Partimizin Program ve ilkelerine uygun olarak, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, f. Dış İlişkiler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış temsilciliklerin oluşturulması için hazırlık çalışmalarını yapmak ve faaliyetlerini takip etmek, g. Ülke genelinde üye yazım çalışmalarını takip etmek, üyeliğe kabul edilenler ile üyelikten ayrılan veya ihraç edilenlerin Yargıtay Başsavcılık bildirimlerini zamanında yapmak ve yaptırmak, h. Kongre Takvimini hazırlamak, yetkili organın onayına sunmak ve uygulanma- sını sağlamak, i. İl ve ilçe kongrelerinin yapılmasını koordine etmek, icrasını sağlamak, j. Belde kongrelerinin planlamasını yaptırmak, mahalle/köy ve sandık bölgesi teşkilatlanmasının takibini yapmak ve yaptırmak, k. Büyük Kongrenin hazırlık çalışmalarını yapmak, Genel Merkez birimleriyle birlikte kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, l. Ana kademe ile yan kuruluşların kongrelerinde seçilerek veya atama ile yönetim görevi üslenenlerin yahut istifa ederek ayrılanların mülki amirlik ve Yargıtay Başsavcılık bildirimlerini zamanında yapmak ve yaptırmak, m. Tabandan tavana tüm teşkilat birimlerinin organik bir bütünlük içinde güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve problemlerin çözümü için gerekli olan toplantı ve çalışmaları yapmak, n. Teşkilat içinde meydana gelebilecek sorun ve şikayetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek, o. İl, ilçe ve yan kuruluşların faaliyet raporlarını takip etmek, değerlendirmeye sunmak, p. İl başkanları toplantılarının koordinasyon ve takibini yapmak, r. Partimizin takip ettiği ilkeli siyaset anlayışının gereği olarak, partide yönetim görevi üslenecek olanlar ve yönetim görevi üslenmiş olanlardan seçimlerde aday adayı olabilecek olanlarla ilgili ilke karar taslağı hazırlamak, s. Her kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları başta Seçim ve AR-GE Başkanlıkları olmak üzere ilgili birimlerle birlikte gerçekleştirmek, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.3) Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı) Seçim İşleri başkanlığı; Anayasa, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunları, Parti Tüzüğü ve programında ortaya konulan ilkeler çerçevesinde ve yetkili orTeşkilat ganların vereceği kararlar doğrultusunda Partinin seçim faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Seçim Koordinasyon Merkezlerini oluşturmak, seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak, verimli çalışmalarını gerçekleştirmek, seçimin başarılı olarak sonuçlanması için gerekeni yapmak ve yaptırmak, b. Yüksek Seçim Kurulunca yayınlanan genelge ve bildirileri takip etmek, ‘Seçim Takvimi’nde öngörülen işlerin gününde yapılması için gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek, c. İl ve ilçe yönetim kurullarınca, il ve ilçe seçim kurullarında Partimiz adına itiraz etmeye yetkili kişilerin zamanında bildirimlerinin yapılmasını takip etmek ve sağlamak, ( 298 s.k. m: 17) d. İlçe yönetim kurullarınca, ilçe seçim kuruluna üye olarak katılacak bir asil ve bir yedek üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak, (298 s.k. m: 19) e. İlçe yönetim kurullarınca, sandık kurullarına bir asil ve bir yedek üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak, (298 s.k. m: 23) f. İlçe yönetim kurullarınca, sandık alanında bulundurularak, seçim işlemlerini başından sonuna kadar takip edecek ve gerektiğinde Parti adına şikayet ve itirazda bulunabilecek sandık müşahitlerinin eğitimini sağlamak, (298 s.k. m: 25 ve 72) g. YSK nezdinde Parti adına işlem yapmaya yetkili olanları zamanında bildirmek, h. Aday tespit yöntemine ilişkin karar tasarılarını hazırlamak, kararlaştırılacak aday tespit yöntemine göre adayların belirlenmesine yönelik teşkilat temayülü, anket mülakat gibi çalışmaları ilgili birimlerle birlikte planlamak ve gerçekleştirmek, i. Seçimde ihtiyaç duyulacak ve seçim çalışmalarını kolaylaştıracak ‘seçim rehberi’ gibi dokümanları hazırlamak ve zamanında ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, j. Başta Tanıtım ve Medya Başkanlığı olmak üzere ilgili merkez birimleriyle koordineli olarak, diğer partilerin seçim çalışmalarını ve kampanyalarını izlemek, takip etmek, değerlendirmek ve Genel Başkanlığa rapor etmek, k. Aday tespiti ile ilgili altyapı çalışmalarını yapmak, seçim konusunda MKYK karar tasarılarını ve belirlenecek yönteme göre aday tespiti için program çalışmalarını hazırlamak, l. Mali ve İdari İşler başkanlığı ile birlikte seçim bütçesi önerisini hazırlamak, Tanıtım ve Medya ve Halkla İlişkiler Başkanlıkları ile birlikte seçim kampanya plan taslağını hazırlamak, yetkili organın onayına göre icra etmek, m. Sandık seçim sonuçlarını gösterir tutanak örneği ile seçim kurulu birleştirme tutanak örneklerinin onaylı birer suretlerinin alınması ve en seri şekilde ilçe başkanlıklarına eksiksiz olarak teslimiyle ilgili gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek, n. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkacak kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, o. Seçim sonuçlarının en sağlıklı şekilde genel merkeze ulaşması için gerekli organizasyonu yapmak, p. Seçim sonuçlarıyla ilgili mukayeseli değerlendirme raporu hazırlamak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.4) Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı) Tanıtım ve Medya Başkanlığı; Partinin Tüzük ve Programında yer alan ilkeler ışığında, Partinin medya ile ilişkilerini koordine etmek, internet sayfasının tasarımını yapmak ve işletmek, Partinin ve Parti kadroları tarafından gerçekleştirilen icraatlar ile yapılması planlanan faaliyetlerin yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin tanıtım ve medya ile ilgili ilişkilerinin ilke ve stratejilerini belirlemek, koordine etmek ve geliştirmek, b. İç ve dış medyayı takip ederek, Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, c. Partinin basın toplantılarını ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak Parti adına medya programlarına katılımları planlamak ve organize etmek, d. Parti Genel Merkezi’nin ve il teşkilatlarının internet sayfasının Türkçe ve yabancı dilde yayın tasarımını yapmak, Genel Merkez internet sayfasını işletmek, e. Gelişen olaylar ve değerlendirmeleri, günlük olarak her sabah hazırlanacak “gündem raporu” ile başta Genel Başkan olmak üzere MYK üyelerine dağıtmak, f. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak aylık “medya izleme raporu” ve “medya siyasi analiz raporu” hazırlamak ve MYK’ya sunmak, g. Partinin, parti politikalarının, parti yetkili organlarının ve Partimiz tarafından kurulmuş hükümet icraatlarının, en etkin yöntemle tanıtımını sağlamak, h. Seçim zamanları başta olmak üzere, propaganda ve tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, i. Halkla İlişkiler Başkanlığı ile koordine içinde Partinin sloganlarının, şarkılarının, kliplerinin tasarımlarını sağlamak, MYK’nun oluruna göre üretimlerini gerçekleştirmek, j. Mali ve İdari İşler başkanlığı ile koordineli olarak, Partinin tanıtımında birlikte çalışılacak reklam ajansları ile ön görüşmeler yapmak ve sonucu MYK’na sunmak, k. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının üretilmesini ve Genel Sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamak, l. Parti yetkili birimleri tarafından yapılacak panel, konferans, sergi ve benzeri etkinliklerin tanıtım ve iletişimini sağlamak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.5) Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı) Dış ilişkiler başkanlığı; Parti Tüzüğü ve Programında yer alan ilkeler ışığında Partinin yurt dışında temsilini sağlamak, temsilciliklerle koordinasyonu sürdürmek, dış politikayla ilgili konulardaki görüşlerin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, diğer ülke siyasi partileriyle kurumsal ilişki kurmanın zeminini oluşturmak, yabancı ülke temsilcileriyle temasta bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Parti programına uygun olarak, dış politikalarımızın belirlenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak b. Ülkemizin dış ilişkileriyle alakalı Parti politikalarının Teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, c. Dış politikadaki sorunların tespitinde, uluslararası arenada meydana gelen olaylar konusunda, Partimizin görüşlerinin oluşturulması ve gerektiğinde alternatif politikaların üretilmesinde lojistik hizmet vermek, katkıda bulunmak, d. Tüzükte yetkili kılınmış organların kararları doğrultusunda ve ilgili birimlerle birlikte dış temsilcilikleri kurmak, koordine etmek ve bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak, e. Yabancı ülke temsilcileriyle ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, f. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren siyasi parti veya siyasi parti birliklerinin, Partimiz Programına ve dış politikasına uygun olanları ile işbirliğinde bulunulması için gerekli ön çalışmaları yapmak, Partimizin kararları doğrultusunda uygulamaya koymak, g. Partimizin dış politikalarına uygun olarak, ülke içinde ve dışında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği kanallarını açık bulundurmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak, h. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış politika konulu uluslararası toplantılarla ilgili organizasyonları sağlamak, i. Genel Başkan ve Parti yetkililerinin dış politika konularında ihtiyaç duyacakla- rı bilgi notlarını hazırlamak veya hazırlatmak, j. Partimizi ziyaret edecek yabancı parti temsilcilerinin ziyaret programı ile Partimizi temsilen yurt dışı partilere yapılacak ziyaretlerin programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, k. Partimizi ve Genel Başkanımızı ziyaret edecek yabancı kişi ve heyetlerin ziyaretlerinin verimli olması için gereken çalışmaları yapmak, l. Dış politik arenadaki gelişmeleri, aylık raporlara dönüştürerek MYK’ya sunmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.6) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler Başkanı) Sosyal İşler Başkanlığı; Parti Tüzük ve Programında yer alan ilkeler doğrultusunda, insanlar arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duyularını güçlendirmeye çalışmak, sosyal amaçlı sivil toplum kuruluşları ile yakın diyalog kurmak, Partinin sosyal politikalarını geliştirmek ve halka tanıtmak, yoksullar, muhtaçlar, kimsesizler, özürlüler, yaşlılar, sokaktakiler gibi önemli sosyal kategorilerle ilgili projeler üretmek, insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukları izlemek, bu alanlara ilişkin politikalar geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin sosyal politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ülkemizin sosyal dokusu ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak, projeler oluşturmak, b. Partimizin sosyal politika ve uygulamalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, c. Partimizin üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma gibi özelliklerin yoğunlaşmasına çalışmak, dayanışmayı güçlendirmek, hep birlikte birer Ak Partili olarak ‘AK PARTİ AİLESİ’ni oluşturduğumuz şuurunu hakim kılmak, d. Ülke insanının sosyal hayatını ilgilendiren aile, sivil toplum, esnaf, sanatkar, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, turizm ve çevre gibi alanlarda sosyal politikalar geliştirmek, e. İnsan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları izlemek, başta Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olmak üzere ilgili birimlerle eşgüdüm içinde bu alanlardaki politikaların ve Parti tutumunun belirlenmesine katkı sağlamak, f. Aile kurumunun toplumumuzdaki önemli yerinin korunması ve daha güçlü hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak ve yaptırmak g. Sosyal konular alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, birlikte çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, h. Ülke genelinde fakir, yoksul, kimsesiz, sokak çocukları, yaşlı ve özürlülere yönelik istatistik çalışmalar yaptırmak, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, işin gereğine uygun merkezler oluşturmak, i. Yoksulluğun giderilmesi ve israfın önlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek, çözümleyici projeler geliştirmek, j. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.7) Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) Yerel Yönetimler Başkanlığı, Partimizin Tüzük ve programında vurgulanan ilkeler doğrultusunda katılımcı ve çoğulcu demokrasinin günümüzde yaygınlık kazanan ilke ve uygulamalarının, çağdaş kamu yönetimi anlayışlarının yerel yönetimler alanına taşınmasını, yerel yönetimde başarı ve etkinliğin artırılmasını ve koordinesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik veriler toplamak, verilerin değerlendirilmesi ve politikaların geliştirilmesine etkin katılım ve katkıda bulunmak, b. Partimizin yerel yönetimle ilgili politikalarını, teşkilata ve halka doğru olarak anlatılmasını gerçekleştirmek, c. Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, yerel yönetimlerde Partimizin adayı olarak seçilmiş her düzeydeki partililerimizle merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapmakta olan teşkilat mensuplarımızın, Partimizin Program ve ilkelerine uygun olarak, uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatı derleyerek, bu alanda yapılacak düzenlemelerin, Parti politikalarına uygunluğu konusunda yasama ve yürütme organları nezdinde çalışmalar yürütmek ve kamuoyu oluşturmak, e. Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerine, ilgili birim başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim programları düzenlemek, f. Parti üyesi belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin, Partinin yerel yönetim politikalarına uygun çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, yerel yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, g. Belediye sınırları içindeki köy ve mahalle muhtarları ile yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile belediyelerimizin koordineli çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, h. İl, ilçe ve beldelerde yapılan Yerel Yönetimler Danışma Meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, i. Partimiz mensubu belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin iller ve ülke geneli itibariyle isim, meslek ve sayısal gibi bilgileri içeren kayıtlarının tutulmasını ve güncelliğini sağlamak, j. Partimize katılmak isteyen veya katılması uygun görülen belediye başkanları hakkında gerekli ön araştırma ve değerlendirme raporu hazırlayarak MYK’na sunmak, k. Derlenecek veriler ve gözlenecek olgular ışığında yerel yönetim seçimleri için alt yapı hazırlığı yapmak, yerel seçimlerde Seçim İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.8) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı) Ekonomi İşleri Başkanlığı, Parti Tüzüğü ve Programında yazılı ilkeler doğrultusunda, Partinin ekonomiyle ilgili dokümanlarını ve politikalarını hazırlamak, geliştirmek ve tanıtmak; ekonomik yapı ve ilişkiler sistemini reel sektör, finans sektörü, kamu sektörü ve dış ekonomik sektör bazında, makro ve mikro seviyelerde, konjonktürel ve yapısal gelişmeler çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek, Partimizin bu konulardaki görüşlerini oluşturmak ve alternatif politikalar üretmek, ekonomik faaliyetler alanında doğrudan veya ilgili birimler aracılığıyla haklımızı ve teşkilat mensuplarımız bilgilendirmek, ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak ve yaptırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeleri takip etmek, başta Genel Başkan olmak üzere ilgili Parti organlarını bilgilendirecek raporlar ve öneriler hazırlamak, b. Partimizin ekonomik politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesi, bunların gerçekleştirilmesi hususunda gerekli programları hazırlamak, çalışmaları koordine etmek, c. Konsolide devlet bütçesinin hazırlık, kanunlaşma ve uygulama aşamalarını yakından takip etmek, gerekmesi halinde görüş ve alternatif yaklaşımlar geliştirmek, d. Ekonomiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının karar ve uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek, Teşkilat İç Yönetmeliği 165 e. TBMM’deki ekonomiyle ilgili ihtisas komisyonlarının ve yurtdışı komisyonların, ekonomi ile ilgili çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, f. Yerli ve yabancı özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak, işbirliği ortamı oluşturmak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, g. Ulusal, bölgesel ve global ekonomik gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, h. Avrupa Birliği ile müzakere aşamasının, mevcut ve daha sonraki ilişkilerin ekonomik içerikli süreçlerindeki gelişmeleri takip etmek, stratejiler oluşturmak, i. Ekonomi hukuku ile ilgili düzenlemeleri Partimizin ekonomi politikaları ve stratejileri açısından izlemek ve değerlendirmek, j. İlgili birimlerle koordineli olarak işsizlik sorununun çözümü, verimli çalışma ve kalite konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak, k. Geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması hususunda gerekli programların ve çalışmaların hazırlanmasında etkin olarak katılmak ve katkıda bulunmak, l. Partimizin ekonomiyle ilgili politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, m. Bu konularda başta Genel başkan olmak üzere Partimizin ilgili organlarını bilgilendirecek raporlar ve önerilere hazırlamak ve sunmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.9) Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler Başkanı) Halkla İlişkiler Başkanlığı, Tüzük ve Programda yer alan ilkeler doğrultusunda, merkez ve taşra teşkilatını ve yerel yöneticileri halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla belirli günlerde kamuya dönük etkinliklerde bulunmak, sendikalar ve mesleki kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve hemşeri dernekleriyle diyalog içine girmek, vatandaşın sesini duyurmak istediği yere ulaşmasına yardımcı olmak, Partinin yapacağı açık hava toplantılarını organize etmek üzere oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin misyonu, vizyonu, temel amaç ve ilkelerine uygun olarak halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, b. Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ve kalıcı ilişkiler kurmak ve geliştirmek, c. Belirli günlerde ve uygun zamanlarda halka dönük dinlendirici ve katılımcı etkinlikler düzenlemek, d. Partimizin Genel Merkez ve alt kademe birimlerinde çalışan personelini ve alt kademe teşkilat mensuplarımızı, ilgili birimlerle koordineli olarak, halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu amaçla rehber, broşür, el kitabı vb. yayınlar hazırlamak, e. Sessiz yığınların sesi olmak üzere, vatandaşın sesinin duyulmasının yardımcısı ve takipçisi olmak, f. Genel Merkez tarafından yapılması kararlaştırılan, açık hava toplantılarının hazırlık, organizasyon ve icrasını Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, g. Taşra teşkilatlarımızın vakıf, dernek, birlik, kahvehane, iş yeri ve esnafa yönelik ziyaret programı yapmalarını takip etmek, h. Halkımızın yoğun olarak katıldığı festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerde Partimizin halkla birlikte olmasını ve temsilini sağlamak, i. AK PARTİ İletişim Merkezi’ni (AKİM) uygun ve gerekli olan yerde kurmak, merkeze ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırmak, geri dönüşümlerini takip etmek, j. Dini ve resmi bayramların Genel Merkez ve alt kademe teşkilatlarımızda kutlanmasını sağlamak, dini bayramlarda geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşma heyetlerinin oluşturulmasını takip etmek, yoksul ve kimsesizlerle ilgili bayram ziyaretlerini Sosyal İşler Başkanlığı ile koordineli olarak planlamak ve gerçekleştirmek, k. İlgili birimlerle koordineli biçimde hükümet uygulamaları ve Parti politikalarıyla ilgili beklenti, etki ve kanaatlerin ölçümünü yapmak l. Partimizin geniş halk kesimleri ile meslek kuruluşları nezdinde tanıtım çalışmalarını, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.10) Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı) (Tüzük m: 82.2) Mali ve İdari İşler Başkanlığı; Kanun, Parti Tüzüğü ve Mali İşler Yönetmeliğinde yer alan kurallar doğrultusunda, Parti Merkez Teşkilatının bütün mali ve idari işlerini, harcamalarını ve gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygum olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak ve Genel Merkezin personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet, yemek ve diğer destek hizmetlerini yürütmek, taşra teşkilatlarındaki bütün muhasebe işlemlerini takip etmek ve denetlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Kanun, Parti Tüzüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Yönetmeliği gereklerine uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesini, birleştirilmiş kesin hesap cetvelini hazırlayarak, MKYK tarafından karara bağlanmak üzere MYK’na sunmak, b. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi edilmesini takip etmek ve gerçekleştirmek, c. Yan kuruluşların merkezleri dahil olmak üzere Parti Merkez Teşkilatının, bütün mali işlerini, gelirlerinin tahsilini ve harcamaları muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu alanda görevli kılınmış olanlara nezaret etmek, d. Hazine yardımından alt kademe teşkilatlarına Tüzük gereği aktarılacak olan yardımın, objektif kriterlere ve kararlara göre aktarılmasını sağlamak, e. Bütün alt kademelerin muhasebe ve mali işlemlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek ve denetlemek, f. Partinin taraf olduğu mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak, g. Genel Merkez’in personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet, yemek ve diğer destek hizmetlerini yürütmek, h. Genel Merkez’deki idari işlerin düzenli, verimli, uyumlu ve adil ölçütlere göre sevkini gerçekleştirmek, taşınır ve taşınmaz malların muhafazasını sağlamak, i. Çalışan personelin maaş-ücret-mesai ve sosyal haklarını, çalışma zamanlarını adalet ölçütlerine göre düzenlemek, çalışanların İş Kanunu ve Parti Tüzük ve Yönetmeliklerine ve genel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, j. İhtiyaç duyulan mal, hizmet, malzeme ve demirbaşların tespitini yapmak, Tüzüğün 136. maddesi çerçevesinde satın almak, k. MKYK tarafından incelenerek birleştirilen ve karara bağlanan Partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap cetvellerinin onaylı birer suretini, kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermek, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.11) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Başkanı) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanlığı; Tüzük ve programda belirtilen ilkelerin, uygulanabilir politikalara dönüştürülebilmesi için stratejik çalışmalar yapmak, politikalar üretmek, imaj geliştirmek, vizyon ortaya koymak, bu amaçla think-thank grupları oluşturmak, kamu oyu araştırmaları ve anketler yaptırmak, yapılacak çalışmaların sonuçlarına göre başkanlıkların görev alanlarıyla ilgili faaliyet planlaması yapmak ve öneride bulunmak, Parti teşkilatının eğitim faaliyetini yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Partimizin, bilgiye önem vermesinin gereği olan her alanda her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, b. Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel gelişmeleri değerlendirmek, think-thank grupları oluşturarak stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, yakın ve orta vadeli hedeflerinin ne olabileceği konusunda görüş belirlemek, c. Uzman kişilerden çalışma grupları oluşturarak; eğitim, sağlık, enerji, tarım, hayvancılık, sosyal ve dış politika ve diğer alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme raporları üreterek, Partimizin strateji ve politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak, d. Partimiz tarafından gündeme alınan projelerin yürütülme metodunu önermek, süreç planlamasını yapmak, yapılan analiz ve değerlendirmeleri sürekli gözden geçirerek güncelleştirmek, ülke gündeminin oluşmasına etkin katkıda bulunmak, e. Yurt içi ve yurt dışındaki uzman insan kaynakları ile interaktif iletişim ağı kurarak güncel bilgi akımını sağlamak, çeşitli kesimler tarafından Parti politikalarının ve imajının doğru algılanmasına katkıda bulunmak, f. Parti politikalarının geliştirilmesi amacıyla belirlenmiş başlıklar altında, diğer başkanlıkların katılımları ve destekleri ile politika geliştirme sürecine destek olmak, g. Parti programında ifade edilen hizmetlerin gerçekleştirilebilmeleri için, uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri üretmek, h. Politika ve projelerle ilgili araştırma ve anketler yaptırmak, araştırma sonuçlarının yetkili kurullarca değerlendirilmesini sağladıktan sonra uygun görülenlerin rapor, kitap, bülten, broşür, CD, kaset haline getirilmesini sağlamak, i. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgi ve bulgulardan, Parti yetkili makamlarınca uygun görülenlerin, kullanılabilir bir biçimde Parti içi organlara ve kamuoyunun hizmetine sunmak, j. Parti teşkilatının eğitimini planlamak ve ilgili başkanlıklarla eşgüdüm içinde gerçekleştirmek, görüntülü-sesli ve yazılı eğitim dokümanları hazırlamak k. Eğitim çalışmalarını kurumsal hale getirmek amacıyla, Siyasi ve Hukuki İşler başkanlığı ile koordineli şekilde “Siyaset akademisi” gibi kurumsal yapıların oluşmasına katkıda bulunmak, l. Genel Sekreterlikle koordineli olarak “Bilgi İşlem Merkezi” nin oluşmasına ve işler halde kalmasına katkıda bulunmak, Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder. 4.12) Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter) Genel Sekreter; Tüzük ve Yönetmeliklerdeki kurallar çerçevesinde, MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenlemek, kararların imza edilmelerini sağlamak ve uygulamalarını takip etmek, Genel Merkez’in gelen-giden her türlü evrak ile yazışmalarının düzenini sağlamak, önerileri derleyerek MKYK ve MYK gündemlerini hazırlamak ve üyelere dağıtmak, Partinin sağlam bir arşive sahip olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede; a. Genel Başkan ve ilgili birimlerle istişareli şekilde MKYK ve MYK toplantı gündemlerini hazırlamak, üyelere ulaştırmak, toplantının gerekli kıldığı hazırlık çalışmalarını yapmak, toplantı tutanaklarını düzenlemek, b. Partimizin karar organları tarafından karara bağlanan konularla ilgili karar metinlerini hazırlamak, bu kararların imzalanmasını, karar defterine işlenmesini ve uygulanmak üzere ilgili birim ve mercilere ulaştırılmasını sağlamak, c. Grup üyeleriyle yapılan istişare ve değerlendirme toplantısı gibi toplantıların gündem yazışma ve organizasyon işlemlerini, ilgili birim başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, d. Genel Merkeze gönderilen evrakın, istek, şikayet ve öneriler içeren yazılı başvuruların tasnifini yaparak, zamanında ilgili birimlere intikalini sağlamak, e. Partinin bütün resmi ve iç yazışmalarının, Genel Sekreterliğin gözetim ve denetiminde olan “genel evrak” kaydına alınarak yapılmasını sağlamak, f. Partinin doküman ve arşivinin tertipli, düzenli ve sistematik bir şekilde oluşturulmasını sağlamak, AR-GE ve diğer ilgili birim başkanlıkları ile birlikte “Bilgi İşlem Merkezi” ni oluşturmak ve güncelliğini sağlamak, g. Teşkilata duyurulması gerekli MKYK ve MYK kararlarının, ilgili birim başkanlığı ile koordine içinde teşkilata duyurulmasını sağlamak, h. Birim başkanlıklarının görev alanları dışında kalıp da MKYK tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken konu ve taleplerle ilgili MYK görüşünü belirten raporların hazırlanmasını ve konunun MKYK gündemine alınmasını sağlamak, i. Davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi daire kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya vekille partiyi temsil etmek, faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.

  • Üçüncü Kısım - Parti Teşkilatı

   • Parti Teşkilatı (2820 SPK md. 7 ve Tüzük md. 16, 17)
    Madde 26

    Parti teşkilatı; Genel Merkez, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ve kadın ve gençlik kolları ile yurtdışı temsilciliklerinden oluşan bütünün adıdır. Parti teşkilatının hiyerarşik kademeleri şu şekildedir: a. Genel Merkez b. İl c. İlçe d. Belde e. Köy/Mahalle f. Sandık Yönetim Kurulu İl ve ilçe teşkilatları, il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatı ise il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Köy teşkilatları ilçelere bağlı köylerde, mahalle teşkilatları ise ilçe ve belde belediyesi sınırları içindeki mahallelerde kurulur. Her sandık için bir sandık yönetim kurulu oluşturulur. Yurtdışı temsilcilikleri, vatandaşlarımızın ve uluslararası kurum ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerde, o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, hal ve vaziyetin gerektirdiği yerleşim yerlerinde, ilgili Genel Başkan Yardımcısının teklifi üzerine, Tüzük ekinde yer alan listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kararıyla açılır.

   • Teşkilatlanmanın Amacı
    Madde 27

    Partinin teşkilatlanmadaki amacı: a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelikte yer alan kurallar ve Parti Programı, Partinin yetkili organ ve birimlerinin genelge ve talimatları çerçevesinde çalışan, b. Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması gereken toplantı ve faaliyetleri yapan, c. Halkla bütünleşmiş, canlı, diri, etkin ve temsil görevini en iyi şekilde yerine getiren, d. Parti Genel Merkez yönetimi ve TBMM Grubunun çalışmalarını, Parti tarafından kurulmuş hükümetin ve Partili belediyelerin karar ve uygulamalarının tanıtımını en geniş anlamda yapan, e. Halkın, Parti, hükümet ve yerel politikalar ile icraatlar hakkındaki tutumunu, istek, öneri ve şikâyetlerini tespit edip yetkili üst organ ve makamlara intikal ettiren, Teşkilat İç Yönetmeliği 93 f. Kendi içerisinde uyumlu, disiplinli, üretken, çalışkan, nitelikli, dürüst ve AK PARTİLİLİK şuuruna sahip bilgili kişilerden oluşan bir parti yapısı oluşturmaktır.

   • Teşkilat İlkeleri
    Madde 28

    Partide atama veya seçim yolu ile yapılacak görevlendirmelerde aşağıdaki ilkelere uyulması esastır: a. Partili milletvekilinin eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili milletvekilinin seçim çevresindeki teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar. b. Partili belediye başkanının eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili belediye seçim çevresi teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar. c. İl, ilçe ve belde başkanlarının eşleri ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, görev alanına giren teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak ana kademe ve yan kuruluş kademe başkanı olamazlar. d. İkinci dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlığı bulunan Partili üyeler ve eşleri, aynı anda aynı yönetim kurullarında görev alamazlar. e. Bir kongre döneminde, alt kongrece bir teşkilat kademesinin zorunlu veya ihtiyari organlarına başkan veya üye seçilen kişiler, aynı kongre döneminde üst kademe organlarına aday olamaz veya aday gösterilemezler. f. Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayan kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs, teşekkül ve iştiraklerde çalışanlar, bu görev ve hizmetlerinden ayrılmadıkça teşkilat kademe başkanı olamazlar. g. Yukarıdaki hükümlere aykırı olarak görev alanların Partideki görevine MKYK kararıyla son verilir.

   • Teşkilatın Bütünlüğü ve Temsilde Tekliği
    Madde 29

    Teşkilatın bütünlüğü ve temsilde tekliğinde: a. AK PARTİ teşkilatı; tabandan tavana dikey ve yatay tüm kademelerdeki görevlilerden oluşan, hukuken hiyerarşik şekilde, ruhen gönül bağı ile birbirine bağlı bütünü ifade eder. b. Her kademede Parti teşkilatının bütünlüğü ve dışa karşı temsilde tekliği esastır. Her kademede yan kuruluşlar dâhil Partinin temsili, ana kademe başkanına aittir. Kadın ve gençlik kolları, ana kademe teşkilat yönetim kuruluna bağlı ve uyum içinde çalışırlar. Yan kuruluşların hareket özgürlüğü, bütünlük ve temsilde teklik esasını bozmayacak biçimde kullanılır. c. Yan kuruluşların kamuya yönelik faaliyetler icra edebilmeleri için, bağlı oldukları ana kademe yönetiminin oluru gereklidir. d. Tüzüğün 86. maddesine göre yukarıdaki fıkralarda öngörülen eşgüdüm ve denetim, yan kuruluşların varlığından beklenen faydayı yok edici ve Parti çıkarlarını ihlal edici tarzda kullanılamaz.

  • Dördüncü Kısım - Teşkilat Kademeleri

   • Birinci Bölüm - Sandık Yönetim Kurulu (Tüzük md. 19)

    • Sandık Yönetim Kurulunun Oluşturulması
     Madde 30

     Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde çalışmalar yapan teşkilat birimidir. a. İlçe ve belde teşkilatları, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere sandık yönetim kurulu oluşturur. b. Sandık yönetim kurulu, her sandık için ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarından 3’er üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur. Fakat bu sayının eksik olması kurulun oluşmasını engellemez. Sandık yönetim kurulunun bir üyesi sandık başkanı olarak görevlendirilir. c. Sandık yönetim kurulu üyelerinin, seçmen listesinde kayıtlı oldukları sandıklardan, temsil kabiliyeti ve sosyal ilişkileri başarılı olan kimseler arasından belirlenmesine özen gösterilir.

    • Sandık Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
     Madde 31

     Sandık yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır: a. Sandık yönetim kurulu, çalışmalarını sorumlu olduğu sandık ölçeğinde yürütür. b. Köy/mahalle başkanı, ilçe tarafından Parti üyelerini de gösterir şekilde hazırlanan, sandık seçmen listelerini sandık başkanlarına dağıtır. c. Sandık yönetim kurulu başkanı, seçmenleri sandık yönetim kurulu üyeleri arasında dağıtır. d. Sandık çalışmaları seçmenle birebir görüşme şeklinde yapılır. e. Çalışmalara seçmen listesinde kayıtlı üyelerin aktif olarak katılımı sağlanır. f. Seçmenlerin Partiye üye olmasına veya Partiye oy vermesine çalışılır. g. Yapılan çalışma ve hizmetlerden seçmenler haberdar edilir. Teşkilat İç Yönetmeliği 95 h. Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde tespit edilen sorunların çözülmesine, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. i. Bunların yanında sandık yönetim kurulu başkan ve üyeleri; 1. Seçmen listesinde kayıtlı olduğu halde başka bir yere taşınanları, 2. Sandık bölgesine yeni taşınan seçmenleri, 3. İlk defa oy kullanacak gençleri, 4. Ölenleri, 5. Özürlü ve yaşlıları, 6. Seçmen bilgi kartlarının seçmene ulaşıp ulaşmadığını tespit ederek köy/mahalle teşkilatına rapor halinde sunar. 7. Sandık yönetim kurulu ayda en az iki defa toplanır, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirir, köy/mahalle teşkilatına aylık olarak düzenli rapor verir.

    • Parti Müşahitleri ve Resmî Sandık Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi
     Madde 32

     İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üye ile sandık başında oy verme günü Parti adına görev yapacak Parti müşahitleri, öncelikle sandık yönetim kurulu üyeleri arasından, bunun mümkün olmaması hâlinde o sandıkta oy kullanan seçmenler arasından belirlenir.

   • İkinci Bölüm - Köy ve Mahalle Teşkilatı (Tüzük md. 19)

    • Köy/Mahalle Teşkilatı
     Madde 33

     Köy/mahalle teşkilatı, köy/mahalle başkanı ve yönetim kurulundan oluşur. a. Köy/mahalle yönetim kurulu üye sayısı, köy/mahalledeki sandık sayısına göre belirlenir. b. Köy/mahalle yönetim kurulu, köy/mahalle başkanı dâhil, sandık sayısı; 1. 3 ve altında olan köy/mahallelerde 9, 2. 4’den 30’a kadar olan köy/mahallelerde 11, 3. 31’den 45’e kadar olan köy/mahallelerde 15 üyeden oluşturulur. c. Seçmen sayısı 50’nin altında olan köy/mahallelerde bir köy/ mahalle temsilcisi atanır. Seçmen sayısı 50 ile 200 arasında olan köy/mahallelerde 3 kişilik, 200’den fazla olan köy/mahallelerde 9 kişilik köy/mahalle yönetim kurulları oluşturulur. Sandık sayısı 45’in üzerinde olan köy/mahallelerde 45 sandığı geçmeyen köy/ mahalle bölgeleri oluşturulur. d. Köy/mahalle temsilcisi veya başkanları bağlı olduğu teşkilat kademesine göre belde veya ilçe teşkilat başkanının teklifi belde veya ilçe başkanının oluru ile görevlendirilir. Köy/mahalle yönetim kurulları ise köy/mahalle başkanının teklifi belde veya ilçe teşkilat başkanının oluru ile görevlendirilir. e. Köy/mahalle yönetim kurullarının görev süresi bağlı olduğu ilçe olağan kongresine kadardır. Köy/mahalle başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerindeki boşalmaların tamamlanmasında ya da görev süresi dolmadan tamamen veya kısmen değiştirilmesinde aynı usul uygulanır. Ancak il teşkilatının oluru alınmadan süresinden önce köy/mahalle temsilcisi veya başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alınamaz. f. Sandık sayısı 3 ve altında olan köy/mahallelerde ayrıca sandık yönetim kurulları oluşturulmaz. Köy/mahalle yönetim kurulları aynı zamanda sandık yönetim kurullarının görevlerini de yaparlar.

    • Köy/Mahalle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Görev ve Sorumlulukları
     Madde 34

     Köy/mahalle başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapar: 1. Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı 2. Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı 3. Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı 4. Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı 5. Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı 6. Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı 7. Köy/Mahalle Muhasibi 8. Köy/Mahalle Sekreteri Ayrıca her köy/mahalle yönetim kurulu üyesi, sorumluluğuna verilen sandıkların yönetim kurullarını köy/mahalle teşkilat başkanı ile eşgüdümlü olarak oluşturmak ve çalışmalarını takip etmekle görevlidir. 1. Köy/Mahalle Başkanı Partinin, köy/mahalle düzeyindeki temsilcisi ve yöneticisidir. Köy/mahallede Parti adına yapılacak çalışmalardan belde/ilçe başkanına karşı sorumludur. Köy/Mahalle Başkanının görev ve yetkileri; a. Köy/mahallede Partiyi ve Parti faaliyetlerini tanıtma çalışmalarını yürütmek, b. Köy/mahalledeki tüm sandık yönetim kurullarının oluşturulmasını ve düzenli çalışmasını sağlamak, Teşkilat İç Yönetmeliği 97 c. Köy/mahalledeki teşkilat toplantılarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak, d. Köy/mahalledeki sorunları ve talepleri tespit edip ilçe/belde başkanlığına rapor etmek, e. Köy/mahallede Partinin üye sayısını arttırmak için gerekli çalışmaları yürütmektir. 2. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı) Köy/Mahalle Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. Köy/mahalledeki üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek, b. Köy/mahallede kayıtlı üyelerin Parti faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak, c. Köy/mahalledeki sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile eşgüdüm içerisinde kurmak, d. İlçe teşkilat başkanının vereceği takvime uygun olarak ilçe ve belde kongre delegelerinin seçimlerini yapmak ve delegelerin kongrelere katılımını sağlamaktır. 3. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı) Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Köy/mahalle sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile eşgüdüm içerisinde kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Parti müşahitleri ile resmî sandık kurulu üyelerini teşkilat başkanı ile birlikte belirlemek, c. Köy/mahalle seçmen ve üye listeleri ile seçim sonuçlarını ilçe teşkilatından temin ederek, sandık esasına göre ayırıp sandık başkanlarına dağıtmak, d. Seçimlerde köy/mahallede açılacak seçim irtibat bürolarını ilçe/belde seçim işleri başkanları ile birlikte düzenlemek ve denetlemek, e. Seçim öncesi mahallede yapılacak seçmen kütüklerine yönelik güncelleştirme çalışmalarını ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yapmak, f. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile mahallede seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının ilçe teşkilatının yapacağı eğitim programlarına katılımlarını sağlamaktır. 98 Teşkilat İç Yönetmeliği 4. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı) Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin köy/mahalle düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin korunmasını ve dağıtımını sağlamak, c. Üst kademelerin onayı ile mahalle düzeyinde halka açık olarak yapılacak toplantı, ziyaret vb. programlar için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, d. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetimler ve merkezî hükümetteki icraatlarının mahalle düzeyinde en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamaktır. 5. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı) Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Köy/mahalledeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek mahalle başkanına sunmak, c. Köy/mahalledeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit ederek köy/mahalle başkanına sunmak, d. Üst kademe yetkililerinin köy/mahalledeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret programlarını düzenlemektir. 6. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı) Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin yerel yönetimlere yönelik politika ve hizmetlerinin halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Köy/mahalle sakinlerinin yerel yönetim hizmetlerine yönelik olarak istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgililere aktarmak, c. Muhtarla diyalog kurarak mahalleye yapılması gereken hizmetleri veya bu hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve yetkililere ulaştırmaktır. 7. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı) Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri: Teşkilat İç Yönetmeliği 99 a. Partinin, köy/mahalledeki sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, b. Parti adına sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı ve festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine katılmak, katkıda bulunmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin aralarında veya halka yönelik yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif faaliyetleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklenti, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları hazırlamak ve gerçekleştirmektir. 8. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Muhasibi) Köy/mahalle muhasibinin görevi ve yetkileri; a. Köy/mahalle teşkilatının yapacağı faaliyetler için gerekli malî kaynağı hazırlamak, b. Köy/mahalledeki üyelerin aidatlarını ilçeye zamanında ödemeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır. 9. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sekreteri) Köy/Mahalle Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Köy/mahalle sakinlerinin tespit edilen beklenti, istek ve şikâyetlerini rapor hâlinde mahalle başkanına sunmak, b. Köy/mahalle toplantılarının takvimini hazırlamak ve takip etmek, c. Köy/mahallede yapılan tüm Parti faaliyetlerini raporlamaktır.

   • Üçüncü Bölüm - Belde Teşkilatı (2820 SPK md. 7/1, 20 ve Tüzük md. 21-27)

    • Belde Teşkilatı
     Madde 35

     Belde teşkilatı; belde kongresi, belde başkanı, belde yönetim kurulu, belde yürütme kurulu ile belde gençlik ve kadın kolları, mahalle yönetim kurulları ile sandık yönetim kurullarından oluşur.

    • Belde Yönetim Kurulu (Tüzük md. 25)
     Madde 36

     Belde Yönetim Kurulu, a. Belde başkanı dâhil; 100 Teşkilat İç Yönetmeliği 1. Nüfusu 5.000’e kadar olan beldelerde 11, 2. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde 15 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yedek üyenin eksik olması kurulun oluşmasını engellemez. b. Yerel ihtiyaçlara göre, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının uygun görüşü ile belde yönetim kurulu üye sayısı Tüzüğün 25. maddesindeki sınırlar içerisinde arttırılıp eksiltilebilir. c. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde, belde yönetim kurulu belde kongresince gizli oyla seçilir. d. Nüfusu 5.000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin belde başkanı, ilçe teşkilatının görüşü alınarak il teşkilat başkanının teklifi üzerine il başkanı oluruyla atanır. Belde yönetim kurulları ise, belde başkanının teklifi ve ilçe başkanının görüşü alınarak, il teşkilat başkanının oluru ile oluşturulur. Feshedilme hâlinde de aynı usul uygulanır. İl kongresinden sonra bu beldelerde yönetim kurulları aynı usulle yenilenir.

    • Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 26/5)
     Madde 37

     Belde yönetim kurulu: a. Belde halkına Parti hizmet ve politikalarını tanıtmak, b. İlçe başkanlığının onayı ile Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda beldede halka açık toplantı, miting, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, c. Belde kongresi, Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği görevleri yapmak, d. İlçe başkanlığı ve Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmakla yükümlüdür.

    • Belde Yürütme Kurulu (Tüzük md. 27)
     Madde 38

     Belde yürütme kurulu, belde başkanının başkanlığında belde düzeyinde görev yapan yürütme organıdır. Belde başkanı tarafından belde yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenen belde yürütme kurulu üyeleri belde başkan yardımcısı sıfatıyla görev yaparlar. Belde yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, belde başkanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılır: 1. Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı 2. Belde Teşkilat Başkanı 3. Belde Seçim İşleri Başkanı 4. Belde Tanıtım ve Medya Başkanı 5. Belde Dış İlişkiler Başkanı 6. Belde Sosyal İşler Başkanı 7. Belde Ekonomi İşleri Başkanı 8. Belde Yerel Yönetimler Başkanı 9. Belde Halkla İlişkiler Başkanı 10. Belde Mali ve İdari İşler Başkanı (Belde Muhasibi) 11. Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. Belde Sekreteri Belde yürütme kurulu üyeleri, belde başkanı tarafından gerek görülmesi hâlinde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. Belde yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde belde başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır.

    • Belde Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 27/4)
     Madde 39

     Belde yürütme kurulu: a. Belde yönetim kurulunun gündemini hazırlar, belde başkanının verdiği işleri yapar, belde kongresi ve belde yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar. b. Belde teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar. Belde Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri 1. Belde Başkanı Belde başkanı, belde kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem belde başkanı seçilebilir veya atanabilir. Belde başkanının görev ve yetkileri; a. Belde teşkilatını, beldedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek, b. Partinin, mahalle ve sandık yönetim kurulları dâhil belde teşkilatlanmasını, Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak, c. Beldede kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politikaları ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve denetimini gerçekleştirmek, e. Belde yönetim ve yürütme kurulları ile danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. Belde başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, g. Belde teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, h. Seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile belde teşkilatı arasındaki eşgüdümü sağlamak, i. Belde kongresiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak, j. Belde teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, belde mali ve idarî işler başkanı ile birlikte imza etmektir. 2. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı) Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Belde başkanının yokluğunda, belde teşkilatını temsil etmek, yönetim ve yürütme kurullarına başkanlık etmek, b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşlerinin belde yönetimine aktarılmasını sağlamak, c. Belde düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, d. Beldedeki siyasi gelişmeleri takip etmek, demokrasi kültürünün beldede yerleşmesine çalışmak, e. Beldedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, f. Parti misyon ve vizyonunu Parti üyelerine ve halka anlatmak, g. Belde teşkilatının karşılaştığı hukukî sorunlarla ilgilenmek, h. Beldedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. 3. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Teşkilat Başkanı) Belde Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. Beldede Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teşkilatlanmayı gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek ve ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, c. Beldede üye sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek, d. Belde sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile koordineli olarak kurmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, e. Belde kongresinin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, f. Belde organlarına kongrece seçilenleri veya bu görevlerden herhangi bir nedenle ayrılanları ilçe başkanlığına gerekli evrakla birlikte 10 gün içinde bildirmek, g. Beldedeki teşkilat mensuplarının eğitimlerini seçim işleri ve AR-GE başkanlığı ile birlikte yapmaktır. 4. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Seçim İşleri Başkanı) Belde Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Belde sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Beldede seçim koordinasyon merkezi kurmak, c. Beldede seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak, d. Seçim günü, oy verme işlemlerini yönetecek her resmî sandık kurulu için bir asıl, bir yedek üyeyi belirleyerek, isimlerini seçim takviminde belirtilen süre içinde ilçe başkanlığına teslim etmek, e. Sandıkta Parti adına görev yapacak en az iki müşahidi, her sandık kurulu için belirlemek ve seçim günü sandık başında hazır bulunmalarını sağlamak, f. Belde seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde ilçe başkanlığından temin etmek, g. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını, ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek, h. Parti müşahitleri ve resmî sandık kurullarında görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılacak teşkilat mensuplarının eğitimini yaptırmak, i. Aday adaylıklarıyla ilgili olarak belde düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, il ve ilçe teşkilatının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, j. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurullarınca her seçim türü için ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, k. Belediye başkanlığı seçimlerinde ilçe seçim kurulunca yapılacak birleştirme işlemlerini takip etmek ve ilçe seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağını ilçe yetkilileriyle birlikte almak, l. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı olmak üzere mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak, m. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, bu hususlarda derhal ilçe başkanlığına bilgi vermek, n. Seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ilçe teşkilatına ulaşması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 5. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Tanıtım ve Medya Başkanı) Belde Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin belde düzeyinde tanıtımını ve medya ile ilişkilerini düzenlemek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini korumak ve dağıtımını yapmak, c. Belde düzeyinde halka açık yapılan miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içinde yürütmek, d. Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının beldede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak, e. Seçimler başta olmak üzere, belde düzeyinde yürütülecek tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, f. Beldedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamaktır. 6. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Dış İlişkiler Başkanı) Belde Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve belde halkını bilgilendirmek, c. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, d. Belde ile bağı devam eden yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak, e. Beldede yaşayan yabancılarla ilgilenmek, f. Belde başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılan görüşmelerin verimli geçmesi için belde başkanına yardımcı olmaktır. 7. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sosyal İşler Başkanı) Belde Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre ile ilgili sosyal politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Beldedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek, c. Beldede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, ortak çalışmalar yapmak, d. Beldedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. Beldenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, f. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, g. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, h. Belde başkanının beldedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret programlarını hazırlamaktır. 8. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Yerel Yönetimler Başkanı) Belde Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin genel politikalarının yerel düzeyde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak, Partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile teşkilatın uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Belediye meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapora bağlamak, e. Belde yerel yönetimler danışma meclisini organize etmek, f. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit ederek çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, g. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, h. Beldedeki partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ait isim, meslek ve iletişim numaraları gibi bilgileri içeren kayıtları tutmak ve güncelliğini sağlamaktır. 9. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Ekonomi İşleri Başkanı) Belde Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin ve hükümetin ekonomi politikalarını izlemek, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, b. Beldenin ekonomik yapısını; yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, c. Beldenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, d. Beldedeki esnaf, sanatkâr ve küçük yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek projeler ve raporlar hazırlamaktır. 10. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Halkla İlişkiler Başkanı) Belde Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak ve gerçekleştirmek, f. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Mali ve İdari İşler Başkanı, Belde Muhasibi) Belde Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak, b. Üye aidatlarını düzenli olarak toplamak, c. Makbuzların usulüne uygun düzenlenmesini sağlamak ve makbuz dip koçanlarını Partide saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş olmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için belde yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı harcamaları belde yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak, g. Belde teşkilatı adına yapılan giderlere ait belgeleri saklamak, h. Belde teşkilatının, gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki 15 Eylüle kadar ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i. Belde teşkilatının, bütçe yılını izleyen 15 Marta kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren belde kesin hesabının hazırlanmasına ve ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, j. Beldenin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde ilçe başkanlığına hesap bildirimi yapmak, k. Belde teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve Parti binasının kirası gibi sabit giderlerinin zamanında ödenmesini sağlamak, l. Siyasi Partiler Kanununun 61. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak Genel Merkezce bastırılan makbuzlar karşılığında Partiye gelir elde etmek, m. Belde binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, n. Belde merkezindeki idari işlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, o. Çalıştırılan personeli kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, çalışan veya görevden ayrılanlara ait resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, p. Belde teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak, q. Harcama evrakını, belde başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemektir. 12. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı) Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması için çalışmalar yapmak ve belde teşkilatının İnternet sitesinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanıyla birlikte yürütmek, b. Parti içi eğitim programlarını ilgili birimlerle birlikte yapmak ve gerçekleştirmek, c. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak, d. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, e. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sekreteri) Belde Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Mevzuata göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. Belde teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak, c. Belde yönetim kurulu üyelerinin, belde merkezinde tutacakları aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile birlikte hazırlamak ve takibini yapmak, d. Belde teşkilatında her türlü yazışmaları süresi içinde yapmak, e. Belde teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, f. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. Belde teşkilatının arşivini bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak, j. Parti toplantılarının düzenlenmesi ve takibini ilgili birimlerle birlikte yapmaktır.

   • Dördüncü Bölüm - İlçe Teşkilatı (2820 SPK md. 20, 21 ve Tüzük md. 28-33, 55)

    • İlçe Teşkilatı
     Madde 40

     İlçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu, ilçe yürütme kurulu ile ilçe gençlik ve kadın kollarından oluşur.

    • İlçe Yönetim Kurulu (Tüzük md. 32)
     Madde 41

     İlçe Yönetim Kurulu; a. İlçe başkanı dâhil; 1. Nüfusu 20.000’e kadar olan ilçelerde 15, 2. Nüfusu 20.000’den 50.000’e kadar olan ilçelerde 20, Teşkilat İç Yönetmeliği 109 3. Nüfusu 50.000’den 100.000’e kadar olan ilçelerde 25, 4. Nüfusu 100.000’den fazla olan ilçelerde 30 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. b. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde ilçe yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki sınırı aşmamak kaydıyla arttırılıp eksiltilebilir.

    • İlçe Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)
     Madde 42

     İlçe yönetim kurulu; a. İlçe sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, b. Teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelge, yönetmelik, Tüzük ve yasalara uygunluğunu gözetmek, Tüzüğün verdiği yetkileri kullanarak denetlemek ve eşgüdümü sağlamak, c. İl başkanlığının onayı ile ilçede Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, d. İlçe kongresi ile Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği görevleri yapmak, e. İlçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu ve diğer Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmak, f. İlçedeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmakla yükümlüdür.

    • İlçe Yürütme Kurulu (Tüzük md. 33)
     Madde 43

     İlçe yürütme kurulu, ilçe başkanının başkanlığında ilçe düzeyinde görev yapan Parti içi bir organdır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe yürütme kurulu üyeleri ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İlçe yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1. İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı 2. İlçe Teşkilat Başkanı 3. İlçe Seçim İşleri Başkanı 4. İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı 5. İlçe Dış İlişkiler Başkanı 6. İlçe Sosyal İşler Başkanı 7. İlçe Yerel Yönetimler Başkanı 8. İlçe Ekonomi İşleri Başkanı 9. İlçe Halkla İlişkiler Başkanı 10. İlçe Malî ve İdarî İşler Başkanı (İlçe Muhasibi) 11. İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. İlçe Sekreteri İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından gerek görüldüğünde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İlçe yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda ilçe başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili ilçe yürütme kurulu üyesinin teklifi ve ilçe başkanının onayı ile ilçe yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları ilçe yönetim kurulu ve ilçe yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler.

    • İlçe Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 33)
     Madde 44

     İlçe yürütme kurulu, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar, ilçe başkanının verdiği işleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin yapılmasını sağlar. İlçe teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlar. 1. İlçe Başkanı (Tüzük md. 31) İlçe başkanı; ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem ilçe başkanı seçilebilir. İlçe başkanının görev ve yetkileri: a. İlçe teşkilatını, ilçedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, b. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, c. İlçe kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak, ana kademe ile uyum içerisinde ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzük, Program ve yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, e. İlçe yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. İlçe başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, g. İlçe danışma meclisinin her ay toplanmasını sağlamak, h. İlçe seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe teşkilatı arasındaki uyumu sağlamak, i. İlçe sınırları içindeki belde teşkilatları ile ilçe teşkilatının uyum içinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek, j. İlçe kongresiyle ilgili hazırlıkları yürütmek ve kongrenin süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, k. İlçe teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, malî ve idarî işler başkanı ile birlikte imzalamak, l. Parti üye sayısını arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, m. İlçe teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir. 2. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı) İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri; 1. İlçe başkanının bulunmadığı zamanlarda ilçe teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, 2. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel siyasi görüşleri hakkında ilçe yönetimini bilgilendirmek, 3. İlçedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ilçedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, 4. İlçe düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak politik söylem geliştirmek ve yaymak, 5. İlçedeki insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler üretmek ve demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, 6. Partinin misyonunu ve vizyonunu teşkilata, Parti üyelerine ve halka anlatmak, 7. İlçedeki teşkilatların ve üyelerin Parti çalışmalarında karşılaşabileceği hukukî sorunlara çözüm üretmek, gerektiğinde hukuk komisyonu kurmak ve çalıştırmak, 8. İlçedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmaktır. 3. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Teşkilat Başkanı) İlçe Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, çalışmalarına yardımcı olmak, c. Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak, d. İlçe danışma meclisini ilçe sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, e. Yeni üye kayıtları ve üyelerle ile ilgili diğer değişikliklere ait bilgileri altı ayda bir il teşkilat başkanlığına göndermek, f. İlçe kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, g. Belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda yapılmasını sağlamak, h. Teşkilat organlarına seçilen veya atananların, 15 gün içinde kaymakamlığa yazılı olarak bildirilmesini sağlamak ve görevlerde meydana gelen değişikliklerin de 15 gün içinde kaymakamlığa yazı ile bildirilmesini sağlamak, i. İlçe ve alt kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek, j. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini ilçe sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir. 4. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Seçim İşleri Başkanı) İlçe Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. İlçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezleri kurmak ve çalıştırmak, c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak, d. Seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak, e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz olarak yapılması için gerekli tedbirleri almak, f. Seçimlerde, ilçe başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında ilçe seçim kuruluna bildirmek, g. Seçimlerde, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve ilçe seçim kuruluna bildirmek, h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin, özellikle hukukçu üyeler arasından süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak, i. Parti adına resmî sandık kurullarına katılacak bir asıl, bir yedek üyenin, beldeler dâhil her sandık kurulu için ayrı ayrı belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kurulluna verilmesini sağlamak, j. Seçimde sandık başında parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, ilçedeki her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak üzere eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçimde sandık başında hazır bulunmasını sağlamak, k. İlçe seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde temin etmek, l. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme çalışmalarını teşkilatların günlük olarak takibini sağlamak, bu çalışmalar için gerekli çalışma ekiplerini oluşturmak, aralarında eşgüdümü sağlamak ve denetlemek, m. Seçimlerde aday adaylıklarıyla ilgili yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkez ve il başkanlığının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, n. Yerel seçimlerde Parti adaylarına ilişkin listeleri, istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe seçim kuruluna süresi içinde vermek, o. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde köy/mahalle esasına göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak, p. Genel ve yerel seçimlerde ilçe seçim kurulunca her seçim türü için ayrı ayrı düzenlenen ilçe birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak veya alınmasını takip etmek, q. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, r. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde il başkanlığı ve Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak, s. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren Parti adına yapılacak etkinliklerle ilgili mülki makamlara ve seçim kurullarına yapılacak açık hava toplantı yerleri, ilan ve reklam yerleri vb. bildirimleri ve başvuruları yapmaktır. 5. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı) İlçe Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin ilçede tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini temin etmek, korumak ve dağıtmak, c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile iş birliği içinde yürütmek, d. Partinin ilçe düzeyinde halka açık olarak yapacağı miting, toplantı, panel, açık oturum vb. programların tanıtımı ve düzenlenmesi için gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, takip etmek, e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki çalışmalarının ilçede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak, f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, g. Seçimler başta olmak üzere ilçe düzeyinde yürütülecek propaganda ve tanıtım stratejileri ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını sağlamak, h. İlçedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulmasını ve ilçe sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak, i. Diğer siyasi partilerin ilçedeki tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir. 6. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Dış İlişkiler Başkanı) İlçe Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarını teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak sunmak, b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip etmek, teşkilat mensuplarını ve halkı bilgilendirmek, c. Partinin dış politikalarına uygun olarak, ilçede çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği içinde olmak, ortak çalışma zemini oluşturmak, d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, e. İlçedeki, yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak, sorunlarını tespit etmek ve il başkanlığına bildirmek, f. İlçede yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak, g. İlçe başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılacak görüşmelerin verimli olması için ilçe başkanına yardımcı olmaktır. 7. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sosyal İşler Başkanı) İlçe Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. İlçedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletilmek üzere ilçe başkanına sunmak, c. İlçede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak, d. İlçedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. İhtiyaç hâlinde özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezlerini kurmak ve çalıştırmak, f. İlçenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, h. Parti çalışmalarında kullanılacak, ilçedeki sosyal dokuya ilişkin istatistiksel bilgileri hazırlamak, i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, j. İlçedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları yapmaktır. 8. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Yerel Yönetimler Başkanı) İlçe Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetim politikalarının ilçede uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde, Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, Partinin program ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak, e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek, f. İlçe yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, i. İlçedeki Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtları tutmak, j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını üst kademe ve ilgili birimlerle birlikte düzenlemek ve gerçekleştirmektir. 9. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Ekonomi İşler Başkanı) İlçe Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Parti ve hükümetin ekonomik politika ve hizmetlerini teşkilat ve halka doğru olarak anlatmak, b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik veri ve istatistikleri hazırlamak, c. İlçenin ekonomik yapısını yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, d. İlçenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, e. İlçedeki esnaf, sanatkâr ve diğer yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporlar hazırlamaktır. 10. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Halkla İlişkiler Başkanı) İlçe Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerinin kendi aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek, e. Geniş halk kitlelerinin katıldığı miting veya kapalı salon toplantılarını tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yapmak, f. Partinin amaç ve hizmetlerini anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde esnaf, sivil toplum ve resmî kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaret programları yapmak, g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı, İlçe Muhasibi) İlçe Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak tutmak, b. Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak, c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak, aldırmak ve dip koçanlarını saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri saklamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata uygun olarak yapmak, g. İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek, h. İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, i. İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak, j. İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak, k. İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, l. Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak, m. İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit ve temin etmek, n. Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve arşivlemek, o. İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmektir. 12. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı) İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri; a. Teşkilat çalışmalarında bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini, tanıtım ve medya başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile birlikte sağlamak, b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek, c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yaptırmak, d. Çalışmalarda kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analiz ve değerlendirmelerini ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde yapmak ve rapor etmek, e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı tekniklerini geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sekreteri) İlçe Sekreterinin görev ve yetkileri; a. Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek, c. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, d. İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak, e. İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak, f. İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini oluşturmak, j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak, k. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

   • Beşinci Bölüm - İl Teşkilatı (2820 SPK md. 19-21,Tüzük md. 34-38, 55)

    • İl Teşkilatı
     Madde 45

     İl teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il yürütme kurulu, il disiplin kurulu, il Parti içi demokrasi hakem kurulu ile il kadın ve gençlik kollarından oluşur.

    • İl Yönetim Kurulu
     Madde 46

     İl yönetim kurulu, il başkanı dâhil; a. Nüfusu 200.000’e kadar olan illerde 30, b. Nüfusu 200.000’den 500.000’e kadar olan illerde 40, c. Nüfusu 500.000’den fazla olan illerde 50 asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde il yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki asgari ve azami sınırları aşmamak kaydıyla arttırılıp azaltılabilir.

    • İl Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)
     Madde 47

     Parti üst organ ve kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlem yapmakla yükümlü olan il yönetim kurulu; a. İl sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, b. Görev alanında bulunan teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelgeler, yönetmelikler, Tüzük ve yasalara uygunluğunu denetlemek, uyumu sağlamak, c. Parti üst organlarının ve il kongresinin verdiği görevleri yapmak, verdiği yetkileri kullanmak, d. İlde Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, e. İldeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak, f. Partinin misyonu ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla il içerisinde her türlü Parti içi eğitim çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.

    • İl Yürütme Kurulu (Tüzük md. 38)
     Madde 48

     İl yürütme kurulu; il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev yapan bir organdır. İl yürütme kurulu üyeleri; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl yürütme kurulu üyeleri il başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar. İl yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir: 1. İl Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı 2. İl Teşkilat Başkanı 3. İl Seçim İşleri Başkanı 4. İl Tanıtım ve Medya Başkanı 5. İl Dış İlişkiler Başkanı 6. İl Sosyal İşler Başkanı 7. İl Yerel Yönetimler Başkanı 8. İl Ekonomi İşleri Başkanı 9. İl Halkla İlişkiler Başkanı 10. İl Mali ve İdari İşler Başkanı (İl Muhasibi) 11. İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı 12. İl Sekreteri İl yürütme kurulu üyeleri, il başkanı tarafından tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İl yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde il başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır. İl yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili il yürütme kurulu üyesinin teklifi ve il başkanının onayı ile il yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları il yönetim kurulu ve il yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler. Atama ve görevlendirmelerle ilgili olarak il yönetim kurulu ve teşkilat kademe başkanlıkları yazılı olarak bilgilendirilir.

    • İl Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri
     Madde 49

     İl yürütme kurulunun görev ve yetkileri; a. İl yönetim kurulunun gündemini hazırlamak, b. İl teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara bağlamak. c. İl başkanının verdiği işleri yapmak, d. İl kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlamaktır. 1. İl Başkanı İl başkanı, il kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem il başkanı seçilebilir. İl başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle il başkanlığının boşalması durumunda, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından il başkanı ataması yapılır. İl Başkanının görev ve yetkileri: a. İl teşkilatını, ildeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, b. Partinin il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar teşkilatlanmasını Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak, c. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, d. Partinin il düzeyinde çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politika ve ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak, denetimini gerçekleştirmek, e. İl yönetim ve yürütme kurullarının düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak, f. İl başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, g. İl danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını sağlamak, h. İl seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il, ilçe ve belde teşkilatları arasındaki uyumu sağlamak, i. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, il kongresinin yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlamak, j. İl teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, mali ve idari işler başkanı ile birlikte imzalamak, k. Partinin misyon ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla Parti içi eğitim çalışmalarını planlamak ve uygulamak, l. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, m. İl teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir. 2. İl Başkan Yardımcısı (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. İl başkanının bulunmadığı zamanlarda il teşkilatını temsil etmek, toplantılara başkanlık etmek, b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla, Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel ve siyasi görüşlerini il yönetimine aktarmak, c. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak toplantıları düzenlemek, d. İl düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, ortak söylem geliştirmek, e. İl düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek, f. İldeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, diğer siyasi partilerle diyalog kurmak, demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak, g. Partinin misyon ve vizyonunun, teşkilat mensuplarına ve halka anlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak, h. Parti teşkilat ve üyelerinin çalışmalarda karşılaştığı hukuki sorunlarla ilgilenmek, i. İldeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. 3. İl Başkan Yardımcısı (İl Teşkilat Başkanı) İl Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri; a. İlde, ilçe teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, b. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek, ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak, c. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, üye kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına ilçe ölçeğinde köy/mahalle ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak ve takip etmek, d. Üye kayıtları ile ilgili bilgileri altı ayda bir Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına göndermek, e. İl danışma meclisini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde düzenlemek, ilçe danışma meclislerinin takibini yapmak, f. İl kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak, g. İlçe ve belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, yönetmelikler ve Genel Merkez talimatları doğrultusunda zamanında ve sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek, h. İl teşkilatı ve yan kuruluşların organlarına seçilen veya atama ile getirilenlerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları ile meslek veya sanatları, ikametgâh ve nüfus cüzdanı örneklerinin 15 gün içinde valiliğe yazılı olarak teslimini sağlamak, i. Alt kademe teşkilatları içinde meydana gelebilecek sorun ve şikâyetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst yönetimine rapor etmek, j. İl ve alt kademe teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE birimleri ile birlikte gerçekleştirmek, k. İl yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir. 4. İl Başkan Yardımcısı (İl Seçim İşleri Başkanı) İl Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri; a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak, b. Genel Merkezce verilen programa göre il, ilçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezlerinin kurulmasını sağlamak, c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat bürolarının kurulmasını sağlamak ve çalıştırmak, d. Seçim çalışmalarının başarısı için etkili ve verimli plan ve programlar yapmak, e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip etmek, seçim takviminde öngörülen ve Parti teşkilatları tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, f. Seçimlerde, il başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında il seçim kuruluna bildirmek, g. Seçimlerde, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek ve il seçim kuruluna bildirmek, h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin ilçe teşkilatlarınca, özellikle hukukçu üyelerimiz arasından belirlenmesini ve süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak, i. İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına katılacak bir asıl bir yedek üyenin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim kuruluna verilmesini sağlamak, j. Seçimlerde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki müşahidin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak belirlenmesini ve oy verme günü sandık başında hazır bulunmasını sağlamak, k. İlçe seçim kurullarınca yapılacak güncelleştirme çalışmalarının takibini ve denetimini yapmak, l. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak üyeler ile seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının eğitimini sağlamak, m. Aday adaylıklarıyla ilgili il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemleri, Genel Merkezin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek, n. Partinin il belediye başkan ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelik adaylarına ilişkin bildirimin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilgili seçim kuruluna zamanında verilmesini sağlamak, o. Yerel seçimlerde aday gösterilenlere ait bildirimlerin istenen belge ve bilgilerle birlikte ilçe teşkilatlarınca yetkili seçim kurullarına verilmesini sağlamak, p. Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kurullarınca düzenlenen ilçe birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin ilçe teşkilatları tarafından eksiksiz olarak alınmasını sağlamak, q. Genel ve yerel seçimlerde il seçim kurulunca düzenlenen birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak, r. İl ve ilçelerde, seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak, s. Seçim sonuçlarının en sağlıklı ve hızlı şekilde Genel Merkeze ulaşmasını sağlamak, t. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamaktır. 5. İl Başkan Yardımcısı (İl Tanıtım ve Medya Başkanı) İl Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin il düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek, b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin temini, korunması ve dağıtımını sağlamak, c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli çalışmaları ve Partinin il ve ilçe teşkilatları adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak, d. Partinin il düzeyinde halka açık olarak yapacağı toplantı, panel, açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde yürütmek, e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezi hükümetteki çalışma ve hizmetlerini en etkin yöntemlerle tanıtmak, f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak, g. Seçimler başta olmak üzere yürütülecek tanıtım ve propaganda stratejileri ile malzemelerini belirlemek ve üretmek, h. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması ve il sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak, i. Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir. 6. İl Başkan Yardımcısı (İl Dış İlişkiler Başkanı) İl Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin dış politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. Dış politik gelişmeleri, dünyadaki siyasi olayları ve bu olaylarla ilgili parti sözcülerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve halkı bilgilendirmek, c. Partinin dış politikalarına uygun olarak ilde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği içerisinde olmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturmak, d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, e. Yurt dışında çalışanlar ve yakınlarıyla ilişki kurmak, sorunlarını tespit etmek ve Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığına bildirmek, f. İlde yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne yardımcı olmak, g. İl başkanlığını ziyaret eden yabancı misyon ve heyet görüşmelerinin verimli olması için gerekli hazırlıkları yapmak, il başkanına yardımcı olmaktır. 7. İl Başkan Yardımcısı (İl Sosyal İşler Başkanı) İl Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara ilişkin sosyal politikalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, b. İldeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst makamlarına iletmek üzere kademe başkanına sunmak, c. İlde faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmak, d. İldeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak, e. Özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri gibi kurumları kurmak ve çalışmalarını sağlamak, f. İlin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak, g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak, h. Parti çalışmalarında kullanılacak sosyal dokuya ilişkin istatistikleri hazırlamak, i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik destek ve yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlamak, yetkililere yardımcı olmak, j. İl başkanının ildeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları hazırlamaktır. 8. İl Başkan Yardımcısı (İl Yerel Yönetimler Başkanı) Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri; a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının ilde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, c. Teşkilat Başkanlığı ile birlikte Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak, d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak, e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek, f. İl yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, ilçe ve beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve yapılmasını sağlamak, g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek, bunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak, h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile muhtarların ve Partili belediyelerin koordineli çalışmalarına yardımcı olmak, i. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını sağlamak, j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını ilgili birimlerle birlikte eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektir. 9. İl Başkan Yardımcısı (İl Ekonomi İşleri Başkanı) İl Ekonomi İşleri Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin ve hükümetin ekonomik politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak, b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik verileri ve istatistikleri hazırlamak, c. İlin ekonomik yapısını, yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar, istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerilemeler, artışlar vb. yönlerden izlemek ve değerlendirmek, d. İlin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar üretmek, e. İldeki esnaf, sanatkâr, küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporla hazırlamaktır. 10. İl Başkan Yardımcısı (İl Halkla İlişkiler Başkanı) İl Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri: a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek, b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine parti adına katılmak, katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak, c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini sağlamak, d. Parti üyelerine veya halka yönelik sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek, e. Halka yönelik miting veya kapalı salon toplantılarını, tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek, f. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf, sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumlara ziyaret programları yapmak, g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, bu amaçla AK PARTİ İletişim Merkezini (AKİM) kurmak ve çalıştırmak, h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmektir. 11. İl Başkan Yardımcısı (İl Mali ve İdari İşler Başkanı-İl Muhasibi) İl Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri: a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun olarak düzenlemek, b. Üye aidatlarının toplanmasını sağlamak, c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerinin makbuz karşılığında toplamasını sağlamak, makbuzları usulüne uygun olarak düzenlemek ve koçanlarını saklamak, d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi belgeler karşılığında ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlamak, giderlere ait belgeleri saklamak, e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak harcamalar için il yönetim kurulu kararının alınmasını sağlamak, f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, il yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak, g. İl teşkilatının ilçeleri kapsayacak şekilde gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçeyi hazırlamak ve ilgili takvim yılından önceki ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek, h. İl teşkilatının, ilçeleri kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren il kesin hesabını hazırlamak ve Genel Merkeze göndermek, i. İl ve ilçelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde Genel Merkeze hesap bildirimi yapmak, j. İl teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak, k. Partiye gelir elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, l. İl binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri yaptırmak, m. Personelin mevzuata uygun olarak sevk ve idaresini, çalışan veya görevine son verilenlerin süresi içinde resmî bildirimlerini il sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde yapmak, n. İl teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak, o. Harcama evrakını, il başkanı ile birlikte imzalamak ve arşivlemek, p. İl teşkilatının idari ve malî işlerini düzenli yürütmektir. 12. İl Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanı İl Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri: a. Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Partinin bu imkânlardan yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesi ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak, b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte oluşturmak ve gerçekleştirmek, c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yapmak, d. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının analizlerini ve değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak, e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde işlerliğini ve korunmasını sağlamak, f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir. 13. İl Başkan Yardımcısı (İl Sekreteri) İl Sekreterinin görev ve yetkileri: a. Parti defterlerini düzenli olarak tutmak, b. İlçe, belde ve yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak, c. İl teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar defterine yazmak ve imzalatmak, d. İl teşkilatında, birimlerin kendi aralarında yapacağı iç yazışmalar hariç Parti adına her türlü dış yazışmasını süresi içinde yapılmasını sağlamak, e. İl teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî bildirimleri süresi içinde yapmak, f. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve dosyalamak, g. İl teşkilatını, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde il başkanı adına bizzat veya vekil marifetiyle temsil etmek, h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak, i. İl teşkilatının arşivini diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde oluşturmak, j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle birlikte yapmak, k. İl yönetim kurulu üyelerinin, teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde aylık nöbet çizelgesini hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını denetlemektir.

   • Altıncı Bölüm - İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarına İlişkin Ortak Hükümler

    • Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Sona Ermesi (Tüzük md. 56, 57)
     Madde 50

     Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyelikleri aşağıdaki hâllerde sona erer; a. Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeliği ölüm, istifa ve işten el çektirme durumunda sona erer. b. Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeliği kısıtlılık, mahkûmiyet gibi Partiye üye olma şartlarının yasal olarak kaybedilmesi durumunda sona erer. c. Yönetim kurulunun bir yıllık toplantı döneminde yapılan, gündemi ve tarihi üyelere bildirilmiş olağan veya olağanüstü toplantılarına özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 veya toplam 6 defa katılmayan başkan ve üye, kurul üyeliğinden ve kademe başkanlığından istifa etmiş sayılır. İstifa etmiş sayılma durumu, yönetim kurulu kararıyla işlerlik kazanır. Bu fıkra hükmü, üst kademece belirlenmiş kongre takvimi süresince uygulanmaz. d. İstifalarda ise istifa dilekçesi bizzat imzalandıktan sonra kademe başkanlığına verilir ve teşkilat kademe başkan veya vekilinin yapacağı inceleme ile istifanın geçerli olduğu anlaşıldıktan sonra istifanın kabulü ile ilgili alınan karar, karar defterine işlenir. Yönetim kurulu üyelerinin topluca istifaları hâlinde, istifa beyanları üst kademece görevlendirilen en az iki üye tarafından bir tutanağa bağlandıktan sonra durum yazılı olarak il başkanlığına veya Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir. e. Yönetim kurulu üyeliklerinde ölüm, kısıtlılık veya diğer kanuni sebeplerle meydana gelen boşalmalarla ilgili alınan kararlar, karar defterine işlenir.

    • Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Meydana Gelen Kısmi Boşalmalarda Yapılacak İşlemler
     Madde 51

     Teşkilat kademe başkanlığının boşalması veya yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen kısmi boşalmalarda yapılacak işlemler: a. Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen kısmi boşalmalar, kademe başkanı tarafından yedek üyelerin sırayla yazılı olarak çağrılmasıyla doldurulur. Bu değişiklikler, kademe başkanlığı tarafından resmî mercilere ve üst kademe başkanlığına 15 gün içinde bildirilir. b. Kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması hallerinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından Parti üyeleri arasından başkan ataması yapılır. Beldelerde bu yetki aksi kararlaştırılmadıkça il yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir. c. Yan kuruluşlar kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması halinde, bu kuruluşların Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından başkan ataması yapılır. Bu kararlar Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru ile işlerlik kazanır. Beldelerde bu yetki aksi kararlaştırılmadıkça il yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir.

    • Yönetim Kurulunun Münfesih Hâle Gelmesi
     Madde 52

     Yönetim kurulunun münfesih hâle gelme şartları: a. Yönetim Kurulu Üye Tamsayısının Salt Çoğunluğun Altına Düşmesi; yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmaların yedek üyelerin çağrılması yoluyla doldurulmasına rağmen, yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi durumunda yönetim kurulu kendiliğinden münfesih hâle gelmiş sayılır. b. Yönetim Kurulunun Toplantı Yapamaması (Faaliyetsizlik Hâli) 1. Yönetim kurulunun, bir yıllık toplantı döneminde, Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması zorunlu gündemi ve tarihi üyelere bildirilmiş olağan veya olağanüstü toplantılarını, özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 veya toplam 6 defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapamaması hâlinde kurul, kendiliğinden münfesih hâle gelir. 2. Bu durum, üst kademe tarafından görevlendirilen temsilciler tarafından karar defterinin incelenmesi sonucu tutulacak tutanakla belirlenir. 3. Faaliyetsiz olma hâline, belde ile ilgili olması hâlinde il yürütme kurulu, ilçe ve il ile ilgili olması hâlinde ise MYK karar verir. 4. Faaliyetsizlik hali, yan kuruluşlarla ilgili ise; bu kuruluşların Merkez Yürütme Kurullarınca karara bağlanır. Bu kararlar, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru ile işlerlik kazanır.

    • Yönetim Kurulunun Münfesih Hâle Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlem
     Madde 53

     Yönetim kurulunun münfesih hâle gelmesi durumunda; a. Münfesih hâle gelen il ve ilçe yönetim kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca atama yolu ile yeniden oluşturulur. Beldelerde bu yetki il yönetim kuruluna aittir. b. Faaliyetsizlik hâli yan kuruluşların il ve ilçe yönetim kurullarında ise, bu kuruluşların Merkez Karar ve Yönetim Kurullarınca atama yolu ile yeniden oluşturulur. Beldelerde bu yetki yan kuruluş il yönetim kuruluna aittir. c. Atanan kurul, seçilmiş kurulun hak ve yetkilerine sahiptir.

    • Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine İşten El Çektirme Nedenleri (Tüzük md. 58)
     Madde 54

     Kademelerde görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerektiren durumlar: a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması, defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış olması ve muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında Genel Merkeze gönderilmemiş olması, b. Kongre veya atama yoluyla oluşturulan organlarda görev alanların 15 gün içerisinde o mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilmemesi, c. Ülke ve Parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilenmesi, d. Parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde bulunulması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda, ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirmeye Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkilidir. Belde başkan ve yönetimi hakkında aynı yetki il yönetim kurulunca kullanılır.

    • İşten El Çektirmenin Usul ve Esasları (Tüzük md. 59)
     Madde 55

     İşten el çektirmenin usul ve esasları; a. İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il yönetim kurulu, ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini Merkez Karar ve Yönetim Kurulundan; ilçe yönetim kurulu ise belde başkanı veya belde yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini il yönetim kurulundan talep edebilir. b. El çektirme talebini içeren kurul kararlarının, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oylama ile alınmış olması gerekir. Karar, el çektirmeyi gerekli kılan olayın delillerini ve değerlendirmesini içeren gerekçeli bir rapora dayanılarak alınır. c. İşten el çektirme kararı, Siyasi Partiler Kanunundaki istisnalar hariç, gizli oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, kurul üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğudur. d. Belde ile ilgili ilçe yönetiminin talebi üzerine il yönetim kurulu, ilçe ile ilgili il yönetiminin talebi üzerine Merkez Karar ve Yönetim Kurulu gerek görürlerse ayrıca inceleme yaptırarak talebi karara bağlarlar. e. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak, doğrudan ilçe veya il başkanları ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen işten el çektirebilir. Beldelerde ise bu yetki il yönetim kuruluna aittir. f. Usulüne uygun olarak alınmış el çektirme kararları, Parti içi işlemler açısından kesindir. g. İşten el çektirme kararlarına karşı yargısal denetim yolu açıktır. Yargısal denetimde yetkili yargı mercii, işten el çektirilenin görev yaptığı yer mahkemesidir. Ancak, işten el çektirme kararına karşı yargı yoluna başvurmak, kararın yürütülmesini durdurmaz.

    • İşten El Çektirme Sonrasında Yapılacak İşlemler (Tüzük md. 59.5, 60)
     Madde 56

     İşten el çektirme ile ilgili yapılacak işlemler: a. Kademe başkanına işten el çektirilmesi hâlinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından Parti üyeleri arasından başkan ataması yapılır. Beldelerde bu yetki il yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir. b. Yönetim kurullarına tamamen veya kısmen işten el çektirme hallerinde; 1. Kısmen işten el çektirilmesi hâlinde boşalan üyelikler, kademe başkanının yazılı göreve çağrı bildirimi üzerine kongrece seçilen yedek üyeler arasından sırasına göre doldurulur. 2. Asıl ve yedek üyelerin tamamen veya organ sayılma niteliğini sona erdirecek sayıda üyenin işten el çektirilmesi hâlinde, el çektirme kararı veren kurul, aynı kararla veya makul bir sürede vereceği kararla geçici yönetim kurulunu oluşturur ve ilgililere tebliğini sağlar. Geçici kurullar, seçilmiş kurulların hak ve yetkilerini kullanırlar. 3. İllerde il kongresi, işten el çektirme kararının il yönetimine bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde toplanarak yeni il yönetim kurulunu seçer. 4. İlçelerde ilçe kongresi, işten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. 5. Kongreler, yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle toplanır. Bu şekilde seçilen yeni yönetim kurulunun görev süresi, ilgili kademenin olağan kongresine kadar devam eder.

   • Yedinci Bölüm - Genel Merkez Teşkilatı (2820 SPK md. 13)

    • Genel Merkez Teşkilatı (SPK md. 13)
     Madde 57

     Genel Merkez teşkilatı; Büyük Kongre, Genel Başkan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları ile yurt dışı temsilciliklerinden oluşur.

    • Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) Oluşumu ve Çalışma Esasları (Tüzük md. 73)
     Madde 58

     Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) Oluşumu ve Çalışma Esasları; a. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kongreden sonra Partinin en üst karar ve yönetim organı olup, Büyük Kongrece gizli oyla seçilen 50 asıl ve 25 yedek üyeden oluşur. b. MKYK’nın görev süresi, seçimli olağanüstü toplantı yapılmadığı sürece, Büyük Kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. c. Kurul üyeliklerinde oluşan boşalma, Genel Başkanın sıradaki yedek üyeyi davet etmesiyle doldurulur. d. Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda, MYK’nın protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder. e. MKYK, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan toplantıların tarihi ile yer ve saati Kurulca kararlaştırılır. f. Kurul, Genel Başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün talep etmesi hâlinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantının tarihi ile yer ve saati üyelere duyurulur. g. Bir yıl içinde peş peşe 3 veya toplam 6 kez özürsüz toplantılara katılmayan üye, Kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. h. MKYK gündem esasına göre müzakere yapar, kararlar alır. Kurul üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. Karşı görüş olması hâlinde yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır.

    • Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 74)
     Madde 59

     Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a. Parti Tüzüğü, Programı ve Büyük Kongre kararlarını uygulamak, uygulatmak, Partinin bütün teşkilatını uyum içinde, verim ve etkinliği sağlayıcı tedbirler alarak aktif kılmak, tabandan tavana gerekli eşgüdümü sağlamak, b. Parti politikalarının gerekli kıldığı dokümanları hazırlamak, yürürlüğe koymak, ihtisas komisyonları ve çalışma büroları oluşturmak, bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya belirleyeceği çerçeveye göre uygulama yapması için MYK’ya yetki vermek, c. Parti teşkilat kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumlarını sağlamak amacıyla yasalar çerçevesinde gerekli gördüğü her tür düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak, d. Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak, e. Partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak, f. Partinin ilke ve hedefleri ışığında, Türkiye ve dünya siyaseti ölçeğinde, öncelikle Parti kademelerinde görev almış olanların ve Parti üyelerinin eğitim ve bilgilenmeleri ve demokrasi kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla “siyaset okulu” veya “siyaset enstitüsü” oluşturmak gibi gerek göreceği her tür yasal ve siyasal çalışmalar yapmak, yaptırmak, g. Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında Parti görüşünü belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda gerekli olması hâlinde TBMM Parti Grubu ile ortak toplantılar yapmak, h. Partinin çalışma ve faaliyetlerini planlamak ve bu planlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak, hazırlatmak, i. Kademelerden gelen görev ve yetkisi içindeki teklifleri incelemek, karara bağlamak, görevi dışında olanları takip etmek ve ilgili kademeyi bilgilendirmek, j. Seçimlerle ilgili gerekli kararları almak, genel ve yerel seçimler için Partiden aday olanlar hakkında yetkilerini kullanmak, k. Seçimlerle ilgili her tür seçim mekanizması ile çalışma yöntem ve stratejilerini belirlemek, Partinin seçim çalışmalarını ve seçimleri sevk ve idare etmek, ettirmek, l. Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylamak ve Büyük Kongreye sunmak, m. Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde lehte veya aleyhte her tür aynî veya borçlandırıcı takyitler oluşturulmasına karar vermek, n. Zorunlu nedenler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı hallerde, Partinin hukuki varlığını sona erdirmek, Tüzük ve Program değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak, o. Genel Başkanın teklifi üzerine Merkez Yürütme Kurulu ile alt kademe yürütme organlarının üye sayısını belirlemek, gerektiğinde arttırmak veya azaltmak, p. Partinin, yasalar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve Tüzüğün 20. maddesine göre yurt dışı temsilcilik önerilerini karara bağlamak, q. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın, Parti Tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, Parti ve ülke çıkarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak, uygulamak veya uygulatmaktır.

    • Genel Başkan (2820 SPK md. 15, Tüzük md. 75,76)
     Madde 60

     Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kişi, kurucu genel başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem genel başkan seçilebilir. Genel Başkan Parti tüzel kişiliğini temsil eder. Genel Başkan, Merkez Disiplin ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulları hariç, bütün Parti teşkilatının doğal başkanı olup, büyük kongreye karşı şahsen sorumludur. Genel Başkanın yokluğunda Partinin temsili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık etme görevi protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

    • Genel Başkanın Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 77)
     Madde 61

     Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: a. Adli, idari, mali ve benzeri her tür kamusal kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak Partiyi temsil eder veya kendi adına yetki kullanılmasına nezaret eder. b. Parti adına yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere göre icra edilmesini ve Büyük Kongre ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. c. Partililer ve Parti teşkilat kademelerinin verimli ve etkin çalışmasını sağlar, Parti üuuml;st organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve nezaret eder. d. Merkez Yürütme Kurulu üyelerini, MKYK üyeleri arasından atar, aralarında iş bölümü yapar, gerek görmesi hâlinde üyeleri ve iş bölümünü değiştirir. e. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak tayin eder. f. Gelişen durum ve olaylar karşısında Parti duruş ve görüşünü kamuya açıklar. g. Genel Merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam edilecek hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, doğrudan veya ilgili MYK üyesinin önerisine göre karara bağlar. h. Genel Başkan; Kanun, Parti Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

    • Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu (MYK) (Tüzük md. 79)
     Madde 62

     Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu; a. Merkez Yürütme Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ile TBMM Parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinden oluşan en üst icra kuruludur. b. Genel Başkan ile TBMM grup başkan vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirlenir. c. Genel Başkan, MYK’nın başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı kurula başkanlık eder. d. MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından kısmen veya tamamen değiştirilebileceği gibi MKYK’da yapılacak güven oylaması ile de değiştirilebilir. Güvensizlik için kurul üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu gereklidir. e. İstifa eden veya düşürülen üye yerine, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından yeni üye atanır. f. MYK haftada en az bir toplantı yapar. Kurul çoğunlukla toplanır, Tüzükte yazılı ayrık durumlar dışında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. g. MYK üyeleri, yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilir. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili MYK üyesinin teklifi ve Genel Başkanın onayı ile Parti içi seçimle yüklenilmiş idari hiçbir görevi olmayan TBMM Parti Grubu üyeleri veya MKYK üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Atama ve görevlendirmeler konusunda MKYK üyeleri ile teşkilat kademe başkanlıkları bilgilendirilir. Yardımcılar ve uzmanlar, oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler.

    • Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 80)
     Madde 63

     Merkez Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri; a. Büyük Kongre ve MKYK tarafından alınan kararların ve verilen talimatların icrasını sağlamak, b. MKYK gündemini hazırlamak, c. Teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirmek, d. Partinin TBMM Grubu ile Genel Merkez ve tüm teşkilat kademeleri arasındaki ilişkiyi kurmak, e. Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmî veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek ve sürdürmek, f. Ortaya çıkacak yeni durum ve gelişmeler karşısında Partinin duruş ve görüşünü belirlemek ve Genel Başkana sunmak, g. Teşkilata duyurulması gerekli MKYK kararlarını, ilgili üyesi aracılığıyla tamim etmek, gereğini talep ve takip etmek, h. Parti Tüzüğü ve MKYK’nın kararları çerçevesinde belirli takvime göre kademe teşkilatlarının kongrelerini yaptırmak, i. MKYK kararını gerektiren konu ve talepler hakkında, MYK görüşünü açıklayan bir rapor ile konuyu MKYK gündemine taşımak, j. Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, Büyük Kongreye sunulmak üzere MKYK’nın onayına sunmak, k. Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır. MYK üyeleri, bulunmadıkları zamanlarda kendilerine hangi üyenin vekâlet edeceğini, yazılı olarak kurul üyelerine bildirirler.

    • Genel Başkan Yardımcıları Arasında İş Bölümü (Tüzük md. 81)
     Madde 64

     Genel Başkan yardımcıları, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından aşağıdaki şekilde görevlendirilir; 1. Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) 2. Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı) 3. Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı) 4. Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı) 5. Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı) 6. Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler Başkanı) 7. Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) 8. Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı) 9. Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler Başkanı) 10. Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı) 11. Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Başkanı) 12. Genel Sekreter MYK’nın üye sayısını azaltmak veya arttırmak, yukarıda yazılı iş bölümünü kısmen veya tamamen değiştirmek, ayırmak yahut birleştirmek şeklinde yeniden biçimlendirmeye Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK yetkilidir.

    • Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 82)
     Madde 65

     Tüzüğün 77/4, 79/son,80 ve 82.1 maddeleri gereği Genel Başkan tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan Genel Başkan Yardımcılarının görev ve yetkilerini düzenleyen 07 Kasım 2005 gün ve 1 nolu Yönergesine, Yönetmeliğin yürürlük maddesinden sonra aynen yer verilmiştir.

   • Sekizinci Bölüm - Kadın ve Gençlik Kolları

    • Kadın ve Gençlik Kollarının Organları ve Üye Sayıları
     Madde 66

     Kadın ve Gençlik Kolları, merkez ilçe teşkilat kademelerinin kuruluşu zorunlu olmamak üzere mülki ve idari taksimata göre oluşturulur. Kadın ve Gençlik Kollarının organları şunlardır: a. Belde Kadın/Gençlik Kolu Organları; 1. Belde Kadın/Gençlik Kolu Kongresi, 2. Belde Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. Belde Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, 4. Belde Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu. b. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Organları; 1. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Kongresi, 2. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, 4. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu. c. İl Kadın/Gençlik Kolu Organları; 1. İl Kadın/Gençlik Kolu Kongresi, 2. İl Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. İl Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, 4. İl Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu. d. Genel Merkez Kadın/Gençlik Organları; 1. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Büyük Kongresi, 2. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Başkanı, 3. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 4. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Merkez Yürütme Kurulu. Yan kuruluş organlarının üye sayıları, bağlı oldukları teşkilat kademesinin üye sayısı kadardır.

    • Ana Kademe ve Yan Kuruluşlar Arasındaki İlişkilere Dair Temel İlkeler
     Madde 67

     Ana kademe ve yan kuruluşlar arasındaki ilişkilerde göz önünde bulundurulacak ilkeler; a. Partinin kadın ve gençlik kolları, kurulu bulundukları ana kademe teşkilatına bağlı, uyumlu ve eşgüdüm içinde çalışırlar. b. Kadın ve gençlik kolları, teşkilatın bütünlüğünü ve tekliğini gözeterek faaliyetlerini icra ederler. c. Her kademede Partinin temsili, teşkilat ana kademe başkanına aittir. d. Kadın ve gençlik kolu başkanları görevli oldukları yerdeki ana kademe yönetim ve yürütme kurullarının doğal üyesidir. Bu sıfatla toplantılara katılır, müzakerelere iştirak ederler. Kararlar ana kademe yönetim veya yürütme kurulu üyeleri tarafından alınır. e. Yan kuruluşlarla ilgili çalışmalar, Genel Başkan tarafından uygun görülecek genel başkan yardımcılığına bağlı olarak yürütülür. Alt kademelerde yan kuruluşlarla ilgili eşgüdüm çalışmaları bizzat ana kademe başkanı tarafından sağlanır. f. Kadın ve gençlik kolları, üst kademe kararlarına uygun olarak ana kademe yetkili kurullarınca belirlenen plan ve programlar doğrultusunda bütünlük içinde faaliyette bulunurlar. g. Kadın ve gençlik kollarının yaptığı veya yapacağı çalışmalar, ana kademe yönetim ve yürütme kurullarınca değerlendirilir. Kadın ve gençlik kollarının dışa dönük faaliyetleri ana kademe yetkili kurullarında karar alınmadan icra edilemez. h. Kadın ve gençlik kolları, Parti ana kademe teşkilatı ile birlikte çalışma grupları oluşturabilirler. i. Ana kademe yönetimleri, yan kuruluşlarca yürütülen Parti faaliyetlerinin Kanuna, Parti Tüzüğü ve Programına ve yönetmeliklerine uygunluğu yönünden yan kuruluşlar üzerinde denetim yetkisine sahiptir. Bu kolların Genel Merkez teşkilatları ile ilgili denetimi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. j. Yan kuruluşların dış yazışmaları, bağlı olduğu teşkilat kademe başkanlığı aracılığıyla yapılır.

    • Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkanı, Yönetim ve Yürütme Kurullarının Görev ve Yetkileri
     Madde 68

     Kadın ve Gençlik Kolları kademe başkanı, yönetim ve yürütme kurullarının görev ve yetkileri; a. Genel Merkez kadın ve gençlik kolları başkan, yönetim ve yürütme kurulları kendi kuruluşları bakımından; 1. Partinin Tüzük ve Programında kadınlar ve gençlerle ilgili Parti politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, 2. Yan kuruluş teşkilat birimlerinin etkili ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak, 3. Yan kuruluşların ana kademe teşkilatları ile uyum içinde ve bütünlük içinde çalışmalar yapmalarını sağlamakla görevlidir. b. Kadın ve Gençlik kolları, Kanun, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri çerçevesinde; ana kademe teşkilatlarına ait olan yetkilerin kullanımı dışında bağlı oldukları ana kademe eş düzey organların sahip olduğu yetkilere sahiptir.

  • Beşinci Kısım - Parti İçi Toplantılar

   • Birinci Bölüm

    • Toplantılarda Oylama ve Karar Yeter Sayısı
     Madde 69

     Toplantılarda oylama ve karar yeter sayısı; a. Toplantılar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. b. Kararlar, Kanun ve Tüzükte yer alan istisnai durumlar dışında, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. c. Açık oylamalarda sonucunun eşit olması hâlinde, başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. d. Gizli oylama sonucunun eşit olması hâlinde, oylama iki kez daha tekrarlanır. Eşitlik bozulmazsa sonraki toplantıda konu bir kez daha oylanır. Eşitlik yine bozulmazsa, oylama konusu reddedilmiş sayılır. e. Yönetim kurulları, kurul başkanının veya kurul üye tam sayısının 1/3’ünün talebi hâlinde olağanüstü toplanır. Bu toplantılarda sadece toplantı nedeni olarak gösterilen konu veya konular görüşülür.

   • İkinci Bölüm - Teşkilat Kademelerinin Zorunlu Toplantıları

    • Madde 70

     Teşkilat kademeleri haftalık ve aylık olarak; a. Yönetim Kurulu Toplantısı b. Yürütme Kurulu Toplantısı c. Belediye Başkanları Toplantısı d. Birim Başkanları Toplantısı e. Danışma Meclisi Toplantıları yapar.

    • Yönetim Kurulu Toplantısı
     Madde 71

     Yönetim kurulu toplantısı; teşkilatın il, ilçe ve belde kademelerinde kademe başkanının başkanlığında, yönetim kurulu asıl üyeleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile yapılan haftalık toplantıdır.

    • Yürütme Kurulu Toplantısı
     72

     Yürütme kurulu toplantısı; teşkilatın il, ilçe ve belde kademelerinde kademe başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile haftalık olarak yapılan toplantıdır. Yönetim ve Yürütme Kurulları Toplantısı Örnek Gündemi a. Açılış ve yoklama b. Gündem tekliflerinin değerlendirilmesi c. Birim faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi d. İlçe, belde, köy/mahalle ve sandık faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi e. Takip edilecek konular f. Müzakere edilecek konular g. Görevlendirmeler h. Güncel ve siyasi konular i. Dilek ve temenniler j. Kapanış

    • Belediye Başkanları Toplantısı
     Madde 73

     İl başkanının başkanlığında Partili il, ilçe ve belde belediye başkanları ile il yürütme kurulu üyelerinin ve belediyesi olan teşkilat kademe başkanlarının katılımı ile yapılan aylık belediyeler arası koordinasyon toplantısıdır. Belediye Başkanları Toplantısı Örnek Gündemi a. Açılış ve yoklama b. Belediye hizmetleri ile ilgili sunumlar ve müzakereleri c. Dilek ve temenniler d. Kapanış

    • İl Birim Başkanları Toplantısı
     Madde 74

     İl birim başkanları toplantısı; il birim başkanlarının başkanlığında ilçe birim başkanlarının katılımları ile ayda bir yapılan toplantıdır. İlde aşağıdaki birim toplantıları yapılır. a. İlçe Başkanları toplantısı b. İlçe siyasi ve hukuki işler başkanları toplantısı c. İlçe teşkilat başkanları toplantısı d. İlçe seçim işleri başkanları toplantısı e. İlçe tanıtım ve medya başkanları toplantısı f. İlçe dış ilişkiler başkanları toplantısı g. İlçe sosyal işler başkanları toplantısı h. İlçe yerel yönetimler başkanları toplantısı i. İlçe ekonomi işleri başkanları toplantısı j. İlçe halkla ilişkiler başkanları toplantısı k. İlçe mali ve idari işler başkanları toplantısı l. İlçe araştırma ve geliştirme başkanları toplantısı m. İlçe sekreterleri toplantısı

    • İlçe Birim Başkanları Toplantısı
     Madde 75

     İlçe birim başkanları toplantısı, ilçe birim başkanlarının başkanlığında belde, köy ve mahalle birim başkanlarının katılımları ile ayda bir yapılan toplantıdır. İlçede aşağıdaki birim toplantıları yapılır. a. Belde başkanları toplantısı b. Köy ve mahalle başkanları toplantısı c. Teşkilat başkanları toplantısı d. Seçim işleri başkanları toplantısı e. Tanıtım ve medya başkanları toplantısı f. Sosyal işler başkanları toplantısı g. Yerel yönetimler başkanları toplantısı h. Halkla ilişkiler başkanları toplantısı i. Mali ve idari işler başkanları toplantısı j. Sekreterler toplantısı Birim Başkanları Toplantısı Örnek Gündemi a. Açılış ve yoklama b. Birim faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi c. Güncel ve siyasi konular d. Dilek ve temenniler e. Kapanış

    • Danışma Meclisi ve Gündemi
     Madde 76

     Danışma meclisi, ilde il başkanının, ilçede ilçe başkanının başkanlığında ayda bir yapılan danışma amaçlı toplantıdır. Beldede ise istek ve ihtiyaca bağlı olarak belde danışma meclisi yapılır. a. Danışma meclisi toplantı takvimi, gündemi ve toplantıda görev yapacak divan heyeti kademe yürütme kurulunca belirlenir. b. Alt kademe danışma meclisi üst kademe danışma meclisinden önce yapılır. c. Danışma meclisi, basına açık kısmı dışında, üçüncü şahıslara kapalı olarak yapılır. d. Toplantı sonunda toplantıda dile getirilen konuları özetleyen ve katılanlarla ilgili bilgileri içeren bir rapor hazırlanır ve üst kademeye sunulur. Danışma Meclisi Örnek Gündemi Danışma meclisi basın toplantılı gündemli ise, danışma meclisi basına açık ve basına kapalı bölümler şeklinde yapılır. Basına ve halka kapalı bölüme yalnızca danışma meclisi üyeleri katılır. a) Basın toplantısı b) Basına ve halka kapalı bölüm 1. Açılış ve yoklama 2. Kademe başkanının açış konuşması 3. Aylık teşkilat faaliyetleri raporunun sunumu 4. Aylık yerel yönetimler raporunun sunumu 5. Parti politikalarının ve Hükümet hizmetlerinin sunumu 6. Güncel ve siyasi konuların değerlendirilmesi 7. Yapılan sunumların müzakeresi, dilek ve temenniler 8. Genel değerlendirme 9. Kademe başkanının kapanış konuşması ve kapanış

    • Danışma Meclisi Üyeleri
     Madde 77

     Teşkilat kademesine göre yapılacak danışma meclisine aşağıdaki üyeler katılırlar. İl Danışma Meclisi Üyeleri a. İlde oturan Genel Merkez Parti kurucu üyeleri b. İlde oturan MKYK üyeleri c. İlde oturan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri d. İlde oturan Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri e. İlin Partili TBMM üyeleri ile il çevresinde oturan eski TBMM üyeleri f. İl yönetim kurulu başkan ve üyeleri g. İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri h. İl parti içi demokrasi hakem kurulu başkan ve üyeleri i. İlçe yürütme veya yönetim kurulu başkan ve üyeleri j. İl kadın ve gençlik kolları yürütme veya yönetim kurulu başkan ve üyeleri k. İlçe kadın ve gençlik kolları yürütme kurulu başkan ve üyeleri l. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları m. İl genel meclisi başkan ve üyeleri n. İl belediye meclisi üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclis üyeleri o. İl çevresinde oturan önceki il başkanları ile belediye başkanları p. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri İlçe Danışma Meclisi Üyeleri a. İlçede oturan Genel Merkez Parti kurucu üyeleri b. İlçede oturan MKYK üyeleri c. İlin Partili TBMM üyeleri ile ilçede oturan eski TBMM üyeleri d. İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri e. İlçe kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu başkan ve üyeleri f. İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri g. İl genel meclisi üyeleri h. Köy / mahalle yönetim kurulu başkan, temsilci ve üyeleri i. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri j. Belde belediye başkanları k. Önceki ilçe başkanları ile belediye başkanları l. İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri Belde Danışma Meclisi Üyeleri a. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri b. Belde kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu başkan ve üyeleri c. Belde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri d. Beldede oturan il genel meclisi üyeleri e. Mahalle yönetim kurulu başkan, temsilci ve üyeleri f. Önceki belde başkanları ile belediye başkanları g. Belde yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri

   • Üçüncü Bölüm - Teşkilatların İsteğe Bağlı Olarak Yapacakları Toplantılar

    • Yan Kuruluşlar Danışma Meclisi
     Madde 78

     Partinin kadın ve gençlik kolları, il, ilçe ve belde düzeyinde, Parti teşkilatı ana kademe yürütme kurulunun oluruyla kendi üyelerine yönelik danışma meclisi yapabilirler. Yan kuruluşların danışma meclisinin zamanı, gündemi ve katılımcıları, ana kademe Parti danışma meclislerine ilişkin düzenleme örnek alınarak, toplantıyı yapacak olan yan kuruluşun kademe yürütme kurulunca belirlenir.

    • Yerel Yönetimler Danışma Meclisi, Gündemi ve Üyeleri
     Madde 79

     Yerel yönetimler danışma meclisi; ilde il başkanının, ilçede ilçe başkanının, beldede belde başkanının başkanlığında istek ve ihtiyaca göre yapılan ve konusu yerel yönetim çalışmaları olan toplantıdır. Yerel yönetimler Danışma Meclisi Örnek Gündemi a) Basın toplantısı b) Basına ve halka kapalı bölüm 1. Açılış ve yoklama 2. Kademe başkanının açış konuşması 3. Belediye ve il genel meclisi faaliyetlerinin takdimi ve müzakeresi 4. Güncel ve siyasi konular 5. Dilek ve temenniler 6. Genel değerlendirme 7. Kademe başkanının kapanış konuşması ve kapanış Büyükşehir Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Milletvekilleri b. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri c. İl kadın ve gençlik kolları başkanları d. Büyükşehir belediye başkanı e. Büyükşehir belediye meclisi üyeleri f. İlçe belediye başkanları g. İlçe belediye meclisi gurup başkan vekilleri h. İl genel meclisi başkan ve üyeleri i. İlçe başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları j. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri İl Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Milletvekilleri b. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri c. İl kadın ve gençlik kolları başkanları d. İl belediye başkanı e. İlçe belediye başkanları f. İl belediye meclisi üyeleri g. İl genel meclisi başkan ve üyeleri h. İlçe başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları i. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri İlçe Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Milletvekilleri k. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri l. İlçe kadın ve gençlik kolları başkanları b. İlçe belediye başkanı c. Belde belediye başkanları d. İlçe belediye meclisi üyeleri e. İlçeden seçilen il genel meclisi üyeleri f. İlçeye bağlı köy / mahalle başkanları g. Belde başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları h. İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri Belde Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri a. Belde başkanı ve belde yönetim kurulu üyeleri b. Belde kadın ve gençlik kolları başkanları c. Belde mahalle başkanları d. Belde belediye başkanı e. Belde belediye meclisi üyeleri f. Belde ile ilgili il genel meclisi üyeleri g. Belde yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri

  • Altıncı Kısım - Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

   • Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları
    Madde 80

    Grup kurmak için, Partinin en az üç üyeye sahip olması gerekir. a. İl başkanı, Partili büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir belediye meclisi üyeleri büyükşehir belediye meclisi Parti grubunu, b. İl başkanı ile Partili il belediye başkanı ve il belediye meclisi üyeleri il belediye meclisi Parti grubunu, c. İlçe başkanı, Partili ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisi üyeleri ilçe belediye meclisi Parti grubunu, d. İlçe başkanı, belde başkanı, Partili belde belediye başkanı, belde belediye meclisi üyeleri belde belediye meclisi Parti grubunu, e. İl başkanı ve Partili il genel meclisi üyeleri, il genel meclisi Parti grubunu oluşturur.

   • Gruplarla İlgili Genel Hükümler
    Madde 81

    Gruplarla ilgili genel hükümler; a. İl başkanı, il veya büyükşehir belediye meclisi ile il genel meclisi Parti grubunun başkanıdır. b. İl başkanının görevi başında olmadığı zamanlarda yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı, bunun da bulunmaması hâlinde grup başkanvekili gruba başkanlık eder. c. İlçe başkanı, ilçe sınırları içindeki beldeler dâhil bütün belediye meclisi Parti gruplarının başkanıdır. d. İlçe başkanının görevi başında olmadığı zamanlarda; ilçe belediye meclisi Parti grubuna yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı, bunun da bulunmaması hâlinde grup başkanvekili, belde belediye meclisi parti gurubuna ise belde başkanı, bunun da bulunmaması hâlinde belde belediye meclisi grup başkanvekili başkanlık eder. e. Gruba başkanlık eden, gruptaki oylamalarda oy hakkına sahiptir. f. Grup, üyeleri arasından her yüz üye için bir başkan vekili, ayrıca gurubun tamamı için bir sekreter ve bir sözcüyü gizli oylama ile seçer. g. Grup yönetimi seçimleri, yılın ilk toplantısından önce her yıl tekrarlanır.

   • Grup Yönetimi, Grup Başkanı, Grup Başkanvekili, Grup Sekreteri ve Grup Sözcüsü
    Madde 82

    Grup yönetimi, grup başkanı, grup başkanvekili, grup sekreteri ve grup sözcüsü ile ilgili genel hükümler: a. Grup yönetimi; grup başkanı, belediye başkanı, grup başkanvekili / vekilleri, grup sözcüsü ve grup sekreterinden oluşur. Grup başkanı, grup yönetiminin başkanlığını yapar. b. Grup başkanı veya yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda grup yönetimine ve gruba, grup başkanvekili başkanlık eder. c. Partili belediye başkanı ile il genel meclisi başkanı, kendi grup toplantılarına grubu yöneten başkan veya başkanvekili ile eş düzeyde katılırlar. d. Grup sözcüleri, meclislerde Parti grubunun görüş ve düşüncelerini anlatır, grup adına konuşma yapar. e. Grup sekreteri, grup yönetiminin ve grubun sekreterliğini yürütür, alınan kararları tutanağa geçirir ve imzalatır.

   • Parti Grubu ile Grup Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
    Madde 83

    Parti grubu ile grup üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları: a. Grup üyeleri grup içi çalışmalarda, görüşlerini açıklama ve oy kullanma hakkına sahiptir. b. Parti grubu, il genel ve belediye meclisi organ, kurul, komisyon gibi görevler için adayları seçim yoluyla belirler. c. Grup üyeleri il, ilçe ve beldede yerel hizmet ve ihtiyaçların tespiti amacıyla seçim bölgelerinde araştırmalar yapar. Bunlar hakkında gruba rapor verir, önerilerde bulunur. d. Grup üyeleri grup toplantılarına, belediye ve il genel meclisleri ile komisyon ve görevli oldukları diğer kurul toplantılarına düzenli olarak devam etmekle yükümlüdürler. e. Gizli oylama ile alınan grup kararları bağlayıcı niteliktedir. Grup toplantılarında hazır bulunmamak veya kararlardan haberdar olmamak, kararlara uymamak konusunda mazeret sayılmaz. Aksine karar verilmedikçe grup üyeleri Tüzükte ve yasada yer alan istisnalar dışında, grup kararlarına aykırı davranamazlar. f. Grup üyelerinin, grup kararı alınmayan konularda veya şahısları adına yapacakları konuşmalar Parti grubunu bağlamaz. g. Grup üyeleri meclise verecekleri önergeleri, grup yönetiminin incelemesine sunmak zorundadır. Grup yönetimi önerge hakkındaki görüşünü bir hafta içinde önerge sahibine bildirmediği takdirde grup üyesi, önergesini belediye veya il genel meclis başkanlığına verebilir.

   • Belediye ve İl Genel Meclisi Grup Yönetimlerinin Görev ve Yetkileri
    Madde 84

    Belediye ve il genel meclisi grup yönetimlerinin görev ve yetkileri: a. Parti grubunun uyum, dayanışma ve disiplin içerisinde çalışmasını sağlar. b. Belediye ve il genel meclisinin gündemindeki konular hakkında gruba bilgi verir. Grup kararı alınması gereken hallerde konuyu grup gündemine getirerek görüşülmesini sağlar. c. Parti grubu ile diğer parti grup yönetimleri arasındaki ilişkileri koordine eder. d. Belediye ve il genel meclisi toplantılarında Parti grubu adına yapılacak konuşma ve değerlendirmelerin çerçevesini belirler. e. Kanunlar gereği, il genel veya belediye meclislerince seçimi yapılan organ, kurul, komisyon gibi görev yerlerinde Partiyi temsil edecek adayların Parti grubunca seçimini sağlamak üzere adaylık ve seçimle ilgili hazırlıkları yapar. f. Grup kararı bulunan durumlarda ve Partinin siyasi tercihleri ile ilgili konularda, grup üyeleri tarafından verilen önergeleri inceler ve gerekli görülen durumlarda geri çektirir. g. Partinin genel ilkeleri ve yerel hizmetlerin en iyi biçimde yerine getirilmesi doğrultusunda, belediye ve il genel meclisleri komisyonlarında yer alan grup üyeleri ile ortak çalışmalar yapar. h. İl, ilçe, belde bünyesindeki yerel hizmet ve gereksinimlerin Teşkilat İç Yönetmeliği 151 belirlenmesi için üyelerden, seçim bölgeleri ile ilgili öneri ve raporlar ister. Gerekli görürse kendi içinde komisyonlar oluşturur. i. Belediye ve il genel meclisi toplantılarına, üyesi olduğu komisyon ve kurulların çalışma ve toplantılarına ve Parti grubunun toplantılarına gerekçesiz devam etmeyen ve grup kararlarına uymayan grup üyelerini il disiplin kuruluna gönderilmek üzere il başkanlığına bildirir. j. Belediye ve il genel meclisi gündemindeki konuları takip ederek bunlar hakkında önceden karar alınması gereken bir durum varsa grup üyeleri ile görüşür ve grup kararının alınmasını sağlar. k. Belediye ve il genel meclisi yıllık programları ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapar.

   • Grup ve Grup Yönetiminin Çalışma Usul ve Esasları
    Madde 85

    Grup ve grup yönetiminin çalışma usul ve esasları: a. Parti grup toplantısı, meclis toplantıları ile eş zamanlı olarak ya da daha önce uygun görülen bir zamanda yapılabilir. Grup başkanı veya başkan vekillerinin çağrısı üzerine grup olağanüstü toplantı yapar. Ancak, Partili belediye başkanı davet edilmeden grup toplantısı yapılamaz. b. Grup, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İkinci toplantıda ise çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. c. Olağan ve olağanüstü grup toplantıları gündemli olarak yapılır. Gündem, grup yönetimince hazırlanır ve üyelere duyurulur. d. Gruplarda Partinin genel siyasi görüşü, tercihleri ve hizmet anlayışı içinde konuşmalar yapılır, önergeler hazırlanır ve kararlar alınır. e. Grupta görüşmeler, gündeme göre yapılır. Gündem dışındaki öneri ve dilekler ayrıca dinlenir. Gündem dışı söz taleplerini, grup başkanı takdir eder. Ancak usule ilişkin talepler ile belediye başkanı ve komisyon başkanlarına beş dakika ile sınırlı söz verilir. f. Grup başkanı, grup toplantılarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Görüşmeler sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve grubun düzenini bozacak davranışta bulunması önlenir. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye dışarı çıkarılır ve hakkında disiplin işlemi uygulanır. g. Grup toplantılarında üyeler, görüşme konuları hakkında söz ve oylarında tamamen serbesttir. Bir konunun görüşülmesi esnasında, varsa biri aleyhte olmak üzere en az iki üye söz al152 Teşkilat İç Yönetmeliği madıkça verilecek yeterlilik önergesi oylanamaz. Yeterlilik önergesi oylanmadan önce, istedikleri takdirde önerge sahiplerinden birisi ile önerge aleyhine olanlardan bir kişiye beş dakikayı aşmayan söz verildikten sonra önerge oylanır. h. Grup üyesi, grup kararı olmadıkça Parti üyesi belediye başkanı aleyhine sonuca yol açacak işlem ve eylemde bulunamaz. i. Grup genel kurulunca, gerekli görülen durumlarda komisyonlar kurulabilir. Komisyonların çalışma konuları ile görevlendirilecek üye sayısı grup genel kurulunca belirlenir. Komisyonun çalışma usulü ve gündemi, komisyon üyelerince belirlenir. Komisyon, kendisine verilen işleri, grup genel kurulunca verilen süre içinde tamamlamak zorundadır. j. Grup kararları, grup karar defterine tarih ve sıra numarası ile özet olarak yazılır. Toplantıda herhangi bir karar alınmamışsa toplantının yapıldığı gün, saat ve görüşülen gündem ile ilgili bilgiler karar defterine işlenmekle yetinilir. k. Grup karar defteri, il ve ilçe başkanlıklarında bulundurulur. l. Meclis toplantılarında, grup adına konuşmaları grup sözcüsü veya grup yönetimi tarafından görevlendirilen üyeler yapar. m. Belediye ve il genel meclisi grupları hakkında bu Yönetmelikte açıkça yazılı olmayan durumlarda Parti Tüzüğü, TBMM İç Tüzüğü, Parti TBMM Grup İç Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  • Yedinci Kısım - Komisyonlar

   • Madde 86

    Parti teşkilatı, bütün kademelerde yönetim kurullarının kararı ile ihtiyaca bağlı olarak çeşitli komisyonlar, çalışma kurulları ve merkezleri kurabilir. Genel Merkezde Kurulan Komisyon, Kurul ve Merkezler Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Seçim dönemlerinde Partinin seçim hizmetlerini yürüten bir merkezdir. Seçim İşleri Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Özürlüler Koordinasyon Merkezi (ÖKM) Engellilerin problemlerine çözümler üreten bir merkezdir. Sosyal İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM) Yaşlı vatandaşların problemlerine çözümler üreten bir merkezdir. Sosyal İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Ak İletişim Merkezi (AKİM) Vatandaşların her türlü şikâyet, istek ve taleplerine çözümler üreten bir merkezdir. Halkla İlişkiler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Bilgi İşlem Merkezi (BİM) Partinin bilgi işlem hizmetlerini yürüten bir merkezdir. Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapar. İhtiyaç Durumunda Kurulabilecek Komisyon ve Kurullar İstişare Kurulu; il, ilçe ve beldelerde kanaat önderleri, Partinin çeşitli kademelerinde daha önce görev yapmış olanlar ile Partiye maddi ve manevi destekte bulunan kişilerin katılımıyla oluşan bir kuruldur. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar. Esnaf ve Sanatkâr Komisyonu; esnaf ve sanatkârlarla sağlıklı ilişkiler kurmak ve esnaf ve sanatkârların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan ve Halkla İlişkiler Başkanlığa bağlı olarak çalışan bir komisyondur. Parti teşkilatının bütün kademelerinde yönetim kurulu kararı ile ihtiyaca bağlı olarak buna benzer geçici veya sürekli kurul, komisyon, büro veya merkezler kurabilir.

  • Sekizinci Kısım - Koordine ve Kontrol

   • Koordinatör
    Madde 87

    Koordinatör; Siyasi Partiler Kanunu, Tüzük, Program ve dokümanlarda yer alan ilkeler çerçevesinde il, ilçe veya belde düzeyinde teşkilat çalışmalarını koordine, kontrol ve rehberlik yapmakla görevlendirilmiş kişidir. a. İl Koordinatörü; Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının teklifi üzerine Genel Başkanın oluru ile görevlendirilir. İlde yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, il teşkilatına rehberlik yapar, il ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar. Ayda en az bir kere sorumlu olduğu ile giderek çalışmalara katılır. İl danışma meclisi başta olmak üzere aylık ve haftalık toplantılara katılır. İl düzeyindeki problemlere çözümler üretir. İl teşkilatının uyum içerisinde çalışmasına yardımcı olur. Aylık olarak hazırladığı raporları ilgili genel başkan yardımcılıklarına sunar. b. İlçe Koordinatörü; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. İlçede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, ilçe teşkilatına rehberlik yapar, il ile ilçe arasındaki koordinasyonu sağlar. İl koordinatörünün ilde yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu ilçede yürütür. c. Belde Koordinatörü; ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Beldede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, belde teşkilatına rehberlik yapar, belde ile ilçe arasındaki koordinasyonu sağlar. İlçe koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu beldede yürütür. d. Köy ve Mahalle Koordinatörü; ilçe/belde başkanı tarafından ilçe/ belde yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Köy/ mahallede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, köy/ mahalle teşkilatına rehberlik yapar, köy/ mahalle ile ilçe/belde arasındaki koordinasyonu sağlar. İlçe/belde koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu köy/mahallede yürütür. e. Sandık Koordinatörü; köy/mahalle başkanı tarafından köy/ mahalle yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Sandık bölgesinde yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, sandık yönetim kuruluna rehberlik yapar. Köy/mahalle ile sandık yönetim kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar. Köy/mahalle koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini sorumlu olduğu sandık bölgesinde yürütür.

  • Dokuzuncu Kısım - Diğer Hükümler

   • Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
    Madde 88

    Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 14 Ekim 2005 gün ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen AK PARTİ Teşkilat İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   • Yürürlük
    Madde 89

    Bu yönetmelik hükümleri, 01.05.2010 tarihinde yürürlüğe girer.

   • Yürütme
    Madde 90

    Bu Yönetmelik hükümlerini Merkez Yürütme Kurulu yürütür.

join us icon
SEN DE ARAMIZA KATIL Gücümüze Güç Katalım.